Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

Otwock, dnia 24.03.2014r.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza nabór wniosków o przyznanie d o f i n a n s o w a n i a na podjęcie

działalności gospodarczej w ramach projektu „CZAS NA ZMIANY” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ZASADY NABORU WNIOSKÓW

Termin składania wniosków:

31.03.2014r. - 07.04.2014r. do godz. 16.00

Miejsce składania wniosków:

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku, ul. Górna 11

godziny urzędowania 08:00 - 16:00

( Sekretariat urzędu - pokój nr 14 )

E – mail: sekretariat@pup.powiat-otwocki.pl

Sposób i forma składania wniosków:

 • wnioski można składać osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną (podpis elektroniczny) lub za pośrednictwem kuriera; w przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub za pośrednictwem kuriera o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku,
 • wnioski należy składać wyłącznie na obowiązującym formularzu opracowanym przez PUP w Otwocku,
 • wniosek należy wypełnić czytelnie bez pozostawiania nie wypełnionych rubryk/ punktów, jeżeli któraś z pozycji wniosku nie dotyczy Wnioskodawcy należy wpisać: „brak”, nie posiadam”, nie wymagane”,
 • w przypadku nie wypełnienia jakiejkolwiek pozycji we wniosku lub braku wszystkich wymaganych załączników - wniosek nie będzie podlegał rozpatrzeniu,
 • niedopuszczalne jest jakiekolwiek modyfikowanie lub usuwanie elementów wniosku - dopuszcza się dodawanie stron, rozszerzanie rubryk wynikających z objętości treści,
 • wniosek powinien być zszyty lub w inny sposób trwale połączony uniemożliwiając wysunięcie się którejkolwiek strony,
 • wniosek przed jego złożeniem nie podlega konsultacji.

 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI FINANSOWE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kto może składać wnioski:

Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przydzielone wyłącznie osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku, która:

 • w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:
  • nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zwanej dalej „ustawą,”
  • z własnej winy nie przerwała szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
  • po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie,
 • nie otrzymała dotychczas bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej
 • spełnia warunki przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), a w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rybołówstwie spełnia warunki rozporządzenia Komisji(WE) Nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004, (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6) w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa,
 • nie posiada i nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • nie była karana w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • nie złożyła wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na złożenia lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • zamierza prowadzić działalność na terenie województwa mazowieckiego (przez prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu niniejszego regulaminu uważa się posiadanie przez bezrobotnego siedziby firmy na terenie województwa mazowieckiego),
 • zobowiąże się wykorzystać środki zgodnie z przeznaczeniem i rozliczyć je w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,
 • zobowiąże się do zwrotu środków otrzymanych a nie wydatkowanych w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,
 • zobowiąże się rozpocząć działalność gospodarczą po otrzymaniu środków z Funduszu Pracy i prowadzić ją przez okres co najmniej 12 miesięcy, bez możliwości jej zawieszenia,
 • zobowiąże się nie podejmować zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

ZASADY OCENY WNIOSKÓW

KRYTERIUM OCENY WNIOSKU

PUNKTACJA

Ocena merytoryczna wniosku

 1. I. RODZAJ PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ max 2 pkt
 2. Usługa/ produkcja
 

2pkt

 1. Handel

1 pkt

 1. II. OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ max 7 pkt
 2. Pomysł , innowacyjność, realność powodzenia planowanego przedsięwzięcia, analiza rynku i konkurencji, szanse rozwoju firmy
 

0-7 pkt

III. KWALIFIKACJE, DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE ZWIĄZANE Z PLANOWANĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ max 5 pkt

 1. Poziom doświadczenia zawodowego i kwalifikacje (wykształcenie, szkolenia, uprawnienia, szkolenia, kursy, certyfikaty, udokumentowany staż pracy) poziom predyspozycji do wykonywania planowanej działalności gospodarczej

0-5pkt

IV. LOKALIZACJA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ max 2 pkt

 1. Siedziba działalności gospodarczej na terenie powiatu otwockiego

2 pkt

2.Siedziba poza terenem powiatu otwockiego

0 pkt

 1. V. DZIAŁANIA PODJĘTA NA RZECZ URUCHOMIENIA DZIAŁLNOŚCI GOSPODARCZEJ max 4 pkt
 2. Potwierdzona w formie pisemnej wstępna rozmowa lub wstępna umowa: najmu, dzierżawy, użyczenia, ewentualnie własny lokal
 

1 pkt

 1. Przedwstępne potwierdzenia/ zobowiązania współpracy z potencjalnymi kontrahentami (dostawcy, odbiorcy)

1 pkt

 1. Udział środków własnych w przedsięwzięciu:

a) pow. 50%

2 pkt

b) 30% - 50%

1 pkt

 1. VI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYDATKÓW W RAMACH WNIOSKOWANYCH ŚRODKÓW max 7 pkt
 2. Stopień przydatności ( pod katem niezbędności i zbieżności) planowanych zakupów do planowanej działalności gospodarczej
 

0-7 pkt

 1. VII. ANALIZA FINANSOWA max 8 pkt
 2. Obiektywna ocena Komisji dokonana na podstawie przedstawionej kalkulacji finansowej, m. in. pod względem realności podanych kwot związanych z poniesionymi kosztami i przychodami, podanych kwot pod względem rachunkowym
 

0-8 pkt

VIII. PROPONOWANA FORMA ZABEZPIECZENIA max 2 pkt

 1. Weksel z poręczeniem wekslowym(aval), blokada rachunku bankowego, gwarancja bankowa

2 pkt

 1. Przewłaszczenie środka transportu, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika

0 pkt

 1. IX. OCENA SYTUACJI BEZROBOTNEGO NA RYNKU PRACY max 3 pkt
 2. Przynależność do jednej z grup osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy):
 

a) bezrobotny do 25 roku życia

3 pkt

b) bezrobotny do 27 roku życia, jeżeli od ukończenia szkoły wyższej nie upłynęło 12 miesięcy

c) bezrobotny długotrwale lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

d) bezrobotny powyżej 50 roku życia

e) bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego

f) bezrobotny samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

g) bezrobotny, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia

h) bezrobotny niepełnosprawny

SUMA

40

MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW JAKA TRZEBA UZYSKAĆ, ABY WNIOSEK ZOSTAŁ POZYTYWNIE ZAOPINIOWANY

22

 

Spośród zaakceptowanych wniosków pierwszeństwo w realizacji uzyskają te, które otrzymały największą liczbę punktów.

Realizacja wniosków będzie następowała do wyczerpania przeznaczonego na ten cel limitu środków finansowych.

 

DOTATKOWE INFORMACJE

Maksymalna kwota dotacji:

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej nie może przekroczyć 600% przeciętnego wynagrodzenia.

Pod pojęciem ”przeciętne wynagrodzenie” rozumie się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski”.

 

Planowana średnia wysokość dofinansowania to: 22.000,00 zł

 

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Planowana ilość osób do objęcia programem – grupa docelowa

Ze względu na przewidziane w ramach projektu szczególne grupy wsparcia oraz zachowanie polityki równych szans kobiet i mężczyzn dotacje otrzyma

60 osób ( 39 Kobiet, 21 Mężczyzn) w tym, w szczególności osoby:

- poniżej 25 roku życia, w tym osoby nie uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET), które rozpoczną udział w projekcie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie,

- powyżej 50 roku życia ,

- niepełnosprawni.

UWAGA!!


Ponadto informujemy, że o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „CZAS NA ZMIANY” ubiegać się mogą osoby bezrobotne, które nie brały udziału w ww. projekcie w latach 2008-2013

Sposób rozpatrywania wniosków:

 • Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej

Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności wniosku (wypełnienie wszystkich punktów oraz dołączenie wszystkich załączników)

 • Ocenę merytoryczną dokonuje Komisja powołana przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
 • Ostateczną decyzję w sprawie złożonych wniosków podejmuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, po zasięgnięciu opinii Komisji
 • W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, Wnioskodawca otrzymuje informację o wyniku rozpatrzenia wniosku

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

 • Brak środków odwoławczych.

Nie ma możliwości odwołaniasię od decyzji Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku w sprawie rozpatrzenia wniosku.

Druki do pobrania ze strony www. pup.powiat-otwocki.pl

Dla Bezrobotnych i Poszukujących Pracy/ Dokumenty do pobrania/

Dotacje do działalności gospodarczej

Regulamin – dotacje 2014

Wniosek – dotacje EFS 2014”

 

Wnioski złożone przed lub po wskazanym terminie naboru wniosków nie podlegają rozpatrzeniu.

 

 

 

PROJEKT JEST REALIZOWANY ZGODNIE Z ZASADĄ RÓWNOŚCI SZANS

KOBIET I MĘŻCZYZN

Aktualność dodana przez: PUP Otwock (2014-03-24 15:02:57) , zredagowana przez: PUP Otwock (2014-03-31 14:04:45)
Data wydarzenia : 2014-03-24
Data publikacji : 2014-03-24

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.powiat-otwocki.pl/wydarzenie/53/nabor-wnioskow-o-przyznanie-dofinansowania-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej-