Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Nabór wniosków na realizację prac interwencyjnych


Otwock, dnia 04.06.2018r.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza nabór wniosków na realizację
prac interwencyjnych:

dla osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi

w ramach programu regionalnego „MAZOWSZE 2018”

finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy;

dla osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej w ramach programu

aktywizacji zawodowej osób w wieku 45 lat i powyżej

 

 

ZASADY NABORU WNIOSKÓW

 

Termin składania wniosków:

 

 

od 04.06.2018r. do odwołania

 

Miejsce składania wniosków:

 

Wnioski o organizację prac interwencyjnych należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, ul. Górna 11

w godzinach urzędowania od 8:00 do 16:00

Sekretariat urzędu – pokój Nr 14

E-mail: sekretariat@pup.powiat-otwocki.pl

Sposób i formy składania wniosków:

 

 1. wnioski można składać osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną (podpis elektroniczny) lub przesyłką kurierską, w przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku,
 2. wnioski należy składać wyłącznie w formie pisemnej na obowiązującym druku,
 3. każdy punkt wniosku powinien być wypełniony w sposób czytelny, niedopuszczalne jest jakiekolwiek modyfikowanie lub usuwanie elementów wniosku – dopuszcza się dodawanie stron, rozszerzenie rubryk wynikające z objętości treści,
 4. uzupełnienie wniosków nieprawidłowo wypełnionych lub niekompletnych może nastąpić w terminie do 7 dni po otrzymaniu powiadomienia przez starostę,
 5. wnioski nieuzupełnione we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

 

Kto może składać wnioski:

 

Pracodawca może ubiegać się o zorganizowanie prac interwencyjnych, jeżeli:

 

 1. nie toczy się w stosunku do zakładu pracy postępowanie upadłościowe
  i nie został zgłoszony wniosek o likwidację,
 2. nie zalega z wypłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych.

 

 

Kto może zostać objęty programem:

 

Do odbycia prac interwencyjnych będą kierowane osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi, którym został ustalony II profil pomocy.

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

Planowana ilość osób

do objęcia programem

II NABÓR

Liczba organizowanych miejsc pracy

- dla 13 osób

Urząd zastrzega sobie prawo do zmian w założeniach niniejszego naboru wniosków oraz zmiany liczby osób proponowanych miejsc pracy

 

Okres realizacji programu

Maksymalna kwota refundacji:

Okres realizacji programu – 6 miesięcy

Wysokość refundacji będzie wynosiła :
830 zł + składka ZUS (od refundowanej kwoty)

Druki do pobrania ze strony

www.pup.powiat-otwocki.pl

Dokumenty do pobrania – dla Pracodawców – Regulamin/Wniosek – Prace interwencyjne:

 1. Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku dot. organizacji i finansowania prac interwencyjnych
 2. Wniosek o zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych
 3. Załączniki do wniosku:
 • Oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Wnioski złożone poza określonym terminie nie podlegały będą rozpatrzeniu

 

Spośród zaakceptowanych wniosków pierwszeństwo w realizacji uzyskają te, które otrzymały największą liczbę punktów.

Realizacja wniosków będzie następowała do wyczerpania przeznaczonego na ten cel limitu środków finansowych.

Aktualność dodana przez: PUP Otwock (2018-06-04 10:11:33)
Data wydarzenia : 2018-06-04
Data publikacji : 2018-06-04

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.powiat-otwocki.pl/wydarzenie/301/nabor-wnioskow-na-realizacje-prac-interwencyjnych