Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Nabór wniosków na realizację staży dla osób bezrobotnych (POWER)

Otwock, dnia 04.06.2018r.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza nabór wniosków
na realizację programu staży dla skierowanych osób bezrobotnych w ramach projektu

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (III)”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

ZASADY NABORU WNIOSKÓW

 

Termin składania wniosków:

 

od 04.06.2018r. do odwołania

 

Miejsce składania wniosków:

 

Wnioski o zorganizowanie stażu należy składać w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, ul. Górna 11
w godzinach urzędowania od 8:00 do 16:00
Sekretariat urzędu - pokój Nr 14

E-mail: sekretariat@pup.powiat-otwocki.pl

Sposób i formy składania wniosków:

  • wnioski można składać osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną (podpis elektroniczny) lub przesyłką kurierską; w przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku,
  • wnioski należy składać wyłącznie na obowiązującym druku,
  • każdy punkt wniosku powinien być wypełniony w sposób czytelny, niedopuszczalne jest jakiekolwiek modyfikowanie lub usuwanie elementów wniosku – dopuszcza się dodawanie stron, rozszerzenie rubryk wynikające z objętości treści.

Nie wypełnienie jakiejkolwiek pozycji lub brak wszystkich wymaganych załączników spowoduje, że wniosek nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK I KTO MOŻE ZOSTAĆ OBJĘTY PROGRAMEM

 

Kto może składać wnioski:

Pracodawca może ubiegać się o zorganizowanie stażu jeżeli:

  1. nie toczy się w stosunku do zakładu pracy postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację.
  2. nie zalega z wypłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych.
  3. nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06.06.1997r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2016 poz. 1137 ze zm.) oraz ustawy z dnia 28.10.2012r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016r. poz. 1541 ze zm.).
  4. gwarantuje dalsze zatrudnienie po stażu w oparciu o umowę o pracę w wymiarze czasu pracy przynajmniej ½ etatu.

Kto może zostać objęty programem:

Na staż będą kierowane osoby młode w wieku 18-29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami zarejestrowane w PUP w Otwocku jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

– nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),

nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),

– nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy oraz nie brała udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni. Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.

 

Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu czterech miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Okres czterech miesięcy, w ciągu których należy udzielić wsparcia osobom do 25 roku życia, liczony jest od dnia rejestracji w urzędzie pracy, a dla osób powyżej 25 roku życia od dnia przystąpienia do projektu.

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Planowana ilość osób do objęcia programem

 

III nabór

 

Liczba organizowanych miejsc stażu

- dla 8 osób

 

Okres stażu nie może przekroczyć 6 miesięcy

 

Urząd zastrzega sobie prawo do zmian w założeniach niniejszego naboru wniosków oraz zmiany liczby osób proponowanych na staż

Badania lekarskie

Koszty badań lekarskich mających na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do odbywania stażu ponosi Organizator stażu.

Przysługujące świadczenia dla osób bezrobotnych:

Stypendium w wysokości 120% zasiłku
tj. 1.017,40 zł
. brutto (miesięcznie)

Druki do pobrania ze strony

www.pup.powiat-otwocki.pl

Dokumenty do pobrania – dla Pracodawców regulamin/Wniosek – Staże:

  1. Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku dotyczące organizacji stażu
  2. Wniosek o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

 

Wnioski złożone przed lub po wskazanym terminie naboru wniosków
nie podlegają rozpatrzeniu.

Aktualność dodana przez: PUP Otwock (2018-06-04 09:58:47) , zredagowana przez: PUP Otwock (2018-06-05 11:37:05)
Data wydarzenia : 2018-06-04
Data publikacji : 2018-06-04

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.powiat-otwocki.pl/wydarzenie/300/nabor-wnioskow-na-realizacje-sta%C5%BCy-dla-osob-bezrobotnych-(power)