Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Ogłoszenie o naborze wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy informuje,

iż w dniach 07.05.-11.05.2018r. ogłasza nabór

wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego

pracowników i pracodawców

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 

W 2018 roku środki z KFS są dedykowane na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców zgodnie z ustalonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami:

Priorytet pierwszy – wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

 

Składając wniosek o dofinansowanie z KFS w ramach tego priorytetu pracodawca powinien wskazać, że wykonywany zawód i wnioskowana forma kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności ogólno-zawodowych (w tym kompetencji miękkich), o ile są powiązane z wykonywaniem zawodu deficytowego na terenie powiatu otwockiego. Oznacza to zawód zidentyfikowany jako deficytowy w oparciu o wyniki „Barometru zawodów 2018 dla powiatu otwockiego”.

 

 

Priorytet drugi – wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;

 

Wnioskodawca, musi spełnićokreślone wymagania i udowodnić w formie pisemnej, że:

- w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostaną/zostały zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzania zmianami.

 

- w celu udowodnienia powyższego należy załączyć do wniosku kopie wiarygodnego dokumentu za zakup nowych maszyn, narzędzi, technologii, systemów, np. kopii dokumentów zakupu, decyzji dyrektora/zarządu o wprowadzeniu ISO itp. oraz logicznego i wiarygodnego uzasadnienia w którym opisane będzie zastosowanie nowych maszyn, narzędzi, technologii czy systemów.

 

- wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu nr 2 można objąć jedynie pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/ na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy.

 

Priorytet trzeci – wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Wykaz prac w szczególnych warunkach stanowi załącznik nr 1, a prac o szczególnym charakterze – załącznik nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2008 Nr 237, poz. 1656 z późn. zm.).

 

Przy rozpatrywaniu wniosku starosta uwzględnia (na podstawie §6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U z 2018r., poz.117):

• zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

• zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

• koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

• posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

• w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

• plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

• możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2ki 2m ustawy.

 

W związku z ograniczonym limitem środków KFS przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, urząd wprowadza maksymalną kwotę dofinansowania dla 1 osoby tj.:

- w przypadku kursów/szkoleń: 4.500zł,

- w przypadku studiów podyplomowych: 6.000zł.

 

W sytuacji gdy zainteresowanie pracodawców skorzystaniem ze środków KFS przekroczy przyznany limit na powiat, pierwszeństwo dofinansowania otrzymają pracodawcy niekorzystający w roku 2017 z tej formy wsparcia.

 

Kompletne wnioski należy składać zgodnie z ogłoszonym naborem w sekretariacie urzędu, pokój nr 14 w godz. 8.00-16.00.

Wnioski można składać osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną (podpis elektroniczny) lub przesyłką kurierską. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierska o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku.

 

Druki do pobrania:

  • Wniosek Pracodawcy o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
  • Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
  • Barometr zawodów 2018 powiat otwocki
  • Regulamin finansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach KFS
Aktualność dodana przez: PUP Otwock (2018-04-25 11:09:55)
Data wydarzenia : 2018-04-25
Data publikacji : 2018-04-25

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.powiat-otwocki.pl/wydarzenie/293/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-kfs