Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Zaproszenie do składania ofert z zakresu ABC przedsiębiorczości

 

 

 

 Otwock, dnia 04.04.2018r.

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U z 2017r. poz. 1579).

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku zaprasza do składania ofert na szkolenie z zakresu „ABC przedsiębiorczości” dla 18 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku.

 

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie otwockim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Szkolenie ma na celu przygotowanie osób bezrobotnych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej przy wykorzystaniu merytorycznej wiedzy z zakresu marketingu, analizy otoczenia organizacji oraz zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej:

- przedstawienie ogólnej charakterystyki zjawisk ekonomicznych zachodzących na rynku,

- pokazanie istoty i zasad funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa,

- zapoznanie z wybranymi aspektami działalności gospodarczej – zasady rozliczeń z ZUS i US, marketing i promocja firmy, prawo pracy.

 

Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować:


zakładanie, prowadzenie i zasady rozliczeń działalności gospodarczej, zasady marketingu, marketing-mix, analizę otoczenia SWOT, public relations, zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej: kredyty bankowe, fundusze strukturalne, inne źródła finansowania, negocjacje w biznesie oraz podstawy prawa pracy.

 

Szkolenie trwa:

 

60 godzin lekcyjnych (6-7 godz. lekcyjnych dziennie)

 

Termin, miejsce, czas realizacji zamówienia:

 

Termin: kwiecień 2018r. - do 15 maja 2018r.

Miejsce: miasto Otwock

 

Kadra dydaktyczna winna posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce związanej z przedmiotem zamówienia.

 

 

Baza lokalowa:

Wykonawca winien dostosować wyposażenie dydaktyczne i pomieszczenia do potrzeb określonego szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia.

 

Wykonawca musi zapewnić odpowiednią lokalizację miejsca szkolenia. Ponadto pomieszczenia do odbywania szkolenia muszą:

 • być przystosowane do liczby osób przewidzianych do przeszkolenia,
 • posiadać miejsca siedzące dla każdego uczestnika szkolenia w układzie kinowym lub szkolnym z miejscem umożliwiającym wykonywanie notatek przez uczestnika szkolenia,
 • posiadać zaplecze sanitarne.
 • posiadać oświetlenie naturalne i sztuczne.
 • posiadać wentylację i ogrzewanie zapewniającą odpowiednią temperaturę – stosownie do pory roku,
 • gwarantować naukę w warunkach wymaganych w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • być wyposażone w pomoce dydaktyczne dostosowane do prowadzenia szkolenia będącego przedmiotem zamówienia.

 

Oferta powinna zwierać:

 

 • harmonogram szkolenia uwzględniający: temat, miejsce szkolenia, liczbę godzin wykładowych, liczbę godzin praktycznych i teoretycznych – w przeliczeniu na godziny zegarowe (szkolenie powinno obejmować przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu:
 • koszt szkolenia i koszt osobogodziny szkolenia (preliminarz ze szczegółowym uwzględnieniem kosztów w tym koszt wyżywienia). Cenę należy podać w PLN, kosztorys ma zawierać koszt przeszkolenia jednej osoby łącznie z kosztem wyżywienia (15 zł na 1 osoba/ 1 dzień);
 • kwalifikacje kadry dydaktycznej tylko z wykształceniem wyższym (wskazane: ekonomiczne lub prawnicze), Kadra dydaktyczna winna również posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń związanej z przedmiotem zamówienia.
 • certyfikat jakości usług (jeżeli instytucja posiada);
 • wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia zawierający: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numeru stwierdzającego tożsamość; nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie: formę i nazwę szkolenia; okres trwania szkolenia; miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji; tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych; podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie.

Zaświadczenia lub certyfikaty należy oznaczyć znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszu Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym województwa - marka Mazowsze: wytyczne dotyczące oznakowania znajdują się na portalu www.funduszedlamazowsza.eu/promocja

 • program szkolenia, zgodny z zakresem tematycznym

 

 

Ocenie podlegać będzie: koszt szkolenia, doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu tego typu szkoleń w okresie ostatnich trzech lat, posiadane certyfikaty jakości usług lub dokumenty równoważne, program szkolenia, kwalifikacje kadry dydaktycznej.

 

Oferty nie spełniające powyższych warunków, złożone po terminie, złożone na innym formularzu niż zamieszczony na stronie internetowej urzędu nie będą brane pod uwagę.

 

Oferta powinna zawierać wszystkie znaki (logo) Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej które znajdują się na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja

 

 

W przypadku otrzymania przez Zamawiającego dwóch takich samych ofert, Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, spośród których zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.

W przypadku gdy cena zaoferowana przez wszystkich wykonawców przekroczy środki finansowe, które zamawiający chce przeznaczyć na realizację zamówienia Zamawiający ponowi zapytanie ofertowe.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: częściowego skorzystania z oferty, nieskorzystania z oferty, bądź unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

 

Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilnoprawna: tak

 

Warunki płatności:

Należność za wykonaną usługę regulowana będzie w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

 

Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

 

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Monika Dadia Specjalista ds. rozwoju zawodowego

Małgorzata Ostrowska Specjalista ds. rozwoju zawodowego

tel.(22) 779 37 14 wew. 210 , od poniedziałku do piątku w godz. 8 30 do 15 00

 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty handlowej, a otrzymana odpowiedź

ofertowa nie powoduje żadnych zobowiązań wobec Stron.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wpis na 2018r. do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwego ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

 

Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę proszę przesłać na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku ul. Górna 11, do dnia 13.04.2018r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta” z zaznaczeniem nazwy szkolenia „ABC przedsiębiorczości”

 

 

 

Wybór instytucji szkoleniowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku do przeprowadzenia szkoleń odbywa się na podstawie zasad określonych przepisami:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2017r., poz1065 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz.667 ze zm);

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 ………………………………………

                                                                                                                               podpis Dyrektora Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1) Formularz ofertowy.

2) Preliminarz szkolenia.

3) Program szkolenia.

4) Warunki lokalowe, sprzęt oraz środki i materiały dydaktyczne.

4a Wykaz kadry dydaktycznej.

5) Wzór umowy

6) Oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do RIS (bieżący wydruk z RIS)

 

 

 

 

 

Załącznik – kryteria oceny ofert

 

 

 1. 1. Wybór wykonawcy realizującego zamówienie:

 

Przy wyborze ofert Wykonawcy, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

a) Koszt szkolenia – 25 %

 

Oferta z najniższą ceną zdobywa najwyższą ilość punktów – 25. Kolejnym ofertom zostają przyznane punkty według następującego wzoru :

 

najniższa zaoferowana cena brutto

liczba punktów przyznanych = ................................................. x 100 pkt. x 25 %

wykonawcy za cenę cena zaoferowana w ofercie badanej brutto

 

 

 1. 2. Doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu tego typu szkoleń – 25 %

 

Wykonawcy, którzy w ostatnich trzech latach realizowali szkolenie typu w żądanym zakresie tematycznym tj. „ABC Przedsiębiorczości” (60 godzin szkolenia) dla min. 5 osobowej grupy,

 

 • za realizacje od 1do 3 szkoleń - 21 pkt
 • za realizację od 4 do 5 szkoleń - 25 pkt

 

 

Liczba punktów odpowiada analogicznej wartości procentowej.

 

 

 1. 3. Posiadanie certyfikatu jakości usług lub dokumentów równoważnych - 25 %

 

Ocenie podlegać będzie posiadanie takich certyfikatów jak: certyfikat systemu zarządzania jakością kształcenia/szkolenia, wydany na podstawie międzynarodowych norm ISO, lub inny znak jakości związany z tematyką szkolenia

 • brak certyfikatów - 0 pkt.
 • posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO - 25 pkt.
 • posiadanie innych certyfikatów usług, np branżowych - 15 pkt.

 

 1. 4. Program szkolenia 10 %
 • program szkolenia zgodny z wymaganiami 10 pkt.
 • brak programu lub niedostosowany do zakresu szkolenia oraz obowiązujących przepisów prawa i wymagań zamawiającego 0 pkt

 

 

 

 1. 5. Kwalifikacje kadry dydaktycznej, wymagane tylko wykształcenie wyższe kierunkowe, dla min. 2 wykładowców 10%

 

 • wykształcenie wyższe kierunkowe min. 2 wykładowców 10 pkt
 • wykształcenie inne . 0 pkt
 • wskazany tylko jeden wykładowca 0 pkt

 

 1. 6. Miejsce szkolenia 5%
 • Miasto Otwock 5 pkt.

 

 

Ocena końcowa oferty obliczona będzie wg następującego wzoru:

 

1(a) + 2(a) + 3 (a) + 4(a) + 5 + 6 = ….. %

Aktualność dodana przez: PUP Otwock (2018-04-04 10:31:39)
Data wydarzenia : 2018-04-04
Data publikacji : 2018-04-04

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.powiat-otwocki.pl/wydarzenie/287/zaproszenie-do-skladania-ofert-z-zakresu-abc-przedsiebiorczosci