Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Nabór wniosków na realizację staży

 

__________________________________________________________________________________

 

Otwock, dnia 09.03.2018r.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza nabór wniosków na realizację
staży dla osób bezrobotnych w ramach projektu

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy

w powiecie otwockim (II)”współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

 

ZASADY NABORU WNIOSKÓW

 

Termin składania wniosków:

 

 

od 19.03.2018r. do 23.03.2018r. do godz. 15.30

 

Miejsce składania wniosków:

 

Wnioski o zorganizowanie stażu należy składać w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, ul. Górna 11
w godzinach urzędowania od 8:00 do 16:00
Sekretariat urzędu - pokój Nr 14

E-mail: sekretariat@pup.powiat-otwocki.pl

Sposób i formy składania wniosków:

  • wnioski można składać osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną (podpis elektroniczny) lub przesyłką kurierską; w przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku,
  • wnioski należy składać na obowiązującym druku,
  • każdy punkt wniosku powinien być wypełniony w sposób czytelny, niedopuszczalne jest jakiekolwiek modyfikowanie lub usuwanie elementów wniosku – dopuszcza się dodawanie stron, rozszerzenie rubryk wynikające z objętości treści.

Nie wypełnienie jakiejkolwiek pozycji lub brak wszystkich wymaganych załączników spowoduje, że wniosek nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK I KTO MOŻE ZOSTAĆ OBJĘTY PROGRAMEM

 

Kto może składać wnioski:

Pracodawca może ubiegać się o zorganizowanie stażu jeżeli:

  1. nie toczy się w stosunku do zakładu pracy postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację.
  2. nie zalega z wypłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych,
  3. nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06.06.1997r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2017r., poz. 2204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 28.10.2012r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016r. poz. 1541 ze zm.).
  4. gwarantuje dalsze zatrudnienie po stażu na podstawie:

Umowy o pracę – zatrudnienie na okres co najmniej trzech pełnych miesięcy na min. ½ etatu lub

Umowy cywilnoprawnej – umowa zawarta na minimum trzy pełne miesiące oraz wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

a w przypadku

Umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

 

Kto może zostać objęty programem:

Do odbycia stażu kierowane będą osoby w wieku 30 lat i powyżej zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku jako bezrobotne o II profilu pomocy oraz należące co najmniej do jednej z grup defaworyzowanych, to jest:

- kobiety

- osoby z niepełnosprawnościami

- osoby długotrwale bezrobotne (nie wykonujące pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy licząc od dnia ostatniej rejestracji)

- osoby powyżej 50 roku życia

- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące i średnie zawodowe)

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

 

Planowana ilość osób do objęcia programem

I nabór

 

Liczba organizowanych miejsc stażu

- dla 29 osób

w tym:

3 osoby z niepełnosprawnością,

10 osób długotrwale bezrobotnych,

14 osób w wieku 50 lat i powyżej

Okres stażu nie może przekroczyć 6 miesięcy

 

Urząd zastrzega sobie prawo do zmian w założeniach niniejszego naboru wniosków oraz zmniejszenia liczby osób proponowanych na staż

Przysługujące świadczenia dla osób bezrobotnych:

Stypendium w wysokości 120% zasiłku
tj. 997,40 zł
. brutto (miesięcznie)

Badania lekarskie

 

Koszty badań lekarskich mających na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do odbywania stażu ponosi Organizator stażu.

 

Druki do pobrania ze strony

www.pup.powiat-otwocki.pl

Dokumenty do pobrania – dla Pracodawców regulamin/Wniosek – Staże:

  1. Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku dotyczące organizacji stażu
  2. Wniosek o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

 

Wnioski złożone przed lub po wskazanym terminie naboru wniosków
nie podlegają rozpatrzeniu.

 

 

Aktualność dodana przez: PUP Otwock (2018-03-09 14:27:40)
Data wydarzenia : 2018-03-09
Data publikacji : 2018-03-09

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.powiat-otwocki.pl/wydarzenie/286/nabor-wnioskow-na-realizacje-sta%C5%BCy