Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Rekrutacja na szkolenia indywidualne dla osób do 30 roku życia

 

 

OGŁOSZENIE – REKRUTACJA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku informuje, iż trwa rekrutacja na szkolenia indywidualne w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (III)” w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE: osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia), zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Otwocku, które posiadają ustalony II profil pomocy i należą do kategorii NEET tj. zgodnie

z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
  • nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy oraz nie brała udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.

 

KRYTERIA DODATKOWE DECYDUJĄCE O PIERSZEŃSTWIE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

  • osoby długotrwale bezrobotne tj.:

        - w wieku 18-24 lata – osoby bezrobotne nieprzerwalnie przez okres ponad 6 miesięcy,

        - w wieku 25-29 lat – osoby bezrobotne nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy,

  • osoby z niepełnosprawnościami – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Wsparcie będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży

w Polsce tj.:

  • osobom do 25 roku życia – w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie,
  • osobom powyżej 25 roku życia – w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.
   
 

W roku 2018 zaplanowano dla 10 osób działania mające na celu podniesienie/ nabycie kwalifikacji zawodowych, które będą kończyć się egzaminem przeprowadzonym przez podmiot, który posiada uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanym szkoleniem.
Nadanie kwalifikacji nastąpi w wyniku walidacji i certyfikacji.

 

Osobie bezrobotnej w okresie odbywania szkolenia przysługuje stypendium.

Nabór prowadzony jest do czasu wyczerpania środków.

 

 

Szczegółowe informacje nt. szkoleń można uzyskać u doradców klienta w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, ul. Górna 11, w godzinach od 8.30 do 14.00 tel. (22) 779 37 14.

 

PROJEKT REALIZOWANY JEST ZGODNIE Z ZASADĄ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Aktualność dodana przez: PUP Otwock (2018-02-21 10:13:15) , zredagowana przez: PUP Otwock (2018-02-21 10:31:03)
Data wydarzenia : 2018-02-21
Data publikacji : 2018-02-21

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.powiat-otwocki.pl/wydarzenie/283/rekrutacja-na-szkolenia-indywidualne-dla-osob-do-30-roku-%C5%BCycia