Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Realizacja projektu dla osób do 30 roku życia

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku w latach 2018 – 2019 realizuje projekt

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (III)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego
.

 

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat pozostających
bez pracy w powiecie otwockim.

 

Projekt skierowany jest do 209 osób młodych w wieku 18-29 lat, w tym do osób z niepełnosprawnościami zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET). Zgodnie z definicją przyjętą
w PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki);
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy oraz nie brała udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich
    4 tygodni).

 Projekt zakłada udzielenie wsparcia zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu 4 m-cy osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Przy czym, okres 4 m-cy, w ciągu którego należy udzielić wsparcia osobom do 25 r.ż. liczony będzie od dnia rejestracji w urzędzie pracy, a w przypadku osób powyżej 25 r.ż. okres ten liczony będzie od dnia przystąpienia do projektu.

W ramach projektu przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych uczestnika/czki. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Planowane formy wsparcia w ramach projektu:

  • usługa pośrednictwa pracy (200 osób) i/lub poradnictwa zawodowego (30 osób),
  • organizacja staży w miejscu pracy (120 osób),
  • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (69 osób),
  • organizacja szkoleń indywidualnych (20 osób).

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 17% osób niepełnosprawnych,
35% osób długotrwale bezrobotnych, 48% osób o niskich kwalifikacjach i 43% osób nie kwalifikujących się do żadnej z wymienionych grup docelowych biorących udział w projekcie.

 

  • Wartość projektu: 2 736 266,6 zł, w tym dofinansowanie projektu z UE: 2 306 125,49

PROJEKT REALIZOWANY JEST ZGODNIE Z ZASADĄ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET
I MĘŻCZYZN ORAZ ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Aktualność dodana przez: PUP Otwock (2018-02-21 10:05:03) , zredagowana przez: PUP Otwock (2018-03-12 14:11:19)
Data wydarzenia : 2018-02-21
Data publikacji : 2018-02-21

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.powiat-otwocki.pl/wydarzenie/282/realizacja-projektu-dla-osob-do-30-roku-%C5%BCycia