Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Otwock, dnia 30.11.2017r.

 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza

nabór wniosków o przyznanie d o f i n a n s o w a n i a

na podjęcie działalności gospodarczej:

 

 

w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

--- (EFS POWER).

 

Zapraszamy osoby młode, szczególnie kobiety zainteresowane wsparciem w postaci dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej do składania wniosków

(w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez kobiety).

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)*;

ponadto osoby, które nie ukończyły 25 roku życia mogą uzyskać wsparcie, jeśli są zarejestrowane jako osoby bezrobotne przez okres nie dłuższy niż 4 miesiące.

 

Wniosek o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej może złożyć osoba bezrobotna, dla której ustalono profil pomocy II lub w uzasadnionych przypadkach profil pomocy I oraz gdy utworzony został Indywidualny Plan Działania, w którym zaplanowano ubieganie się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku informuje, że NIE BĘDĄ PODLEGAŁY ROZPATRZENIU wnioski, osób bezrobotnych, które nie spełniają zapisów kryteriów niniejszego naboru

 

 

 

ZASADY NABORU WNIOSKÓW

Termin składania wniosków:

04.12.2017r. - 08.12.2017r. do godz. 15.30

Miejsce składania wniosków:

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku, ul. Górna 11

Sekretariat urzędu - pokój nr 14

e – mail: sekretariat@pup.powiat-otwocki.pl

Sposób i forma składania wniosków:

 • wnioski można składać osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną (podpis elektroniczny) lub za pośrednictwem kuriera; w przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub za pośrednictwem kuriera o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku,
 • wnioski należy składać wyłącznie na obowiązującym formularzu opracowanym przez PUP w Otwocku,
 • wniosek należy wypełnić czytelnie bez pozostawiania nie wypełnionych rubryk/ punktów, jeżeli któraś z pozycji wniosku nie dotyczy Wnioskodawcy należy wpisać: „brak”, „nie posiadam”, „nie wymagane”,
 • niedopuszczalne jest jakiekolwiek modyfikowanie lub usuwanie elementów wniosku – dopuszcza się dodawanie stron, rozszerzanie rubryk wynikających z objętości treści,
 • wniosek powinien być zszyty lub w inny sposób trwale połączony uniemożliwiając wysunięcie się którejkolwiek strony,
 • wniosek przed jego złożeniem nie podlega konsultacji.

 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI FINANSOWE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Kto może składać wnioski:

Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przydzielone osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku, która:

1) w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:

 • nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zwanej dalej „ustawą” oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o której mowa w art.62a ustawy,
 • nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
 • po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie,

2) nie otrzymała bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

3) spełnia warunki przepisówrozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( DZ. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1),

4) w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie zaprzestał jej prowadzenia, dokonując wykreślenia wpisu,

5) nie była karana w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. – Kodeks karny(Dz. U. z 2016r., poz. 1137 ze zm.),

6) nie złożyła wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

7) zamierza prowadzić działalność na terenie województwa mazowieckiego (przez prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu niniejszego regulaminu uważa się posiadanie przez bezrobotnego siedziby firmy na terenie województwa mazowieckiego),

1) zobowiąże się wykorzystać środki zgodnie z przeznaczeniem i rozliczyć je w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,

8) zobowiąże się do zwrotu środków otrzymanych a nie wydatkowanych w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,

9) 9) zobowiąże się rozpocząć działalność gospodarczą po otrzymaniu środków z Funduszu Pracy i prowadzić ją przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia (termin liczony zgodnie z art. 112 Kodeksu cywilnego, np. rozpoczęcie działalności w dniu 17.05.2017r. prowadzenie do dnia 17.05.2018r.) oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego),

10) zobowiąże się nie podejmować zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,

11) posiada wymagane uprawnienia do prowadzenia planowanej działalności (np.: licencje, zezwolenia),

12) w przypadku posiadania meldunku czasowego na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, okres zameldowania musi wynosić co najmniej 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku,

13) nie była karana zakazem dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870, ze zm.).

 

ZASADY OCENY WNIOSKÓW

KRYTERIUM OCENY WNIOSKU

PUNKTACJA

Ocena merytoryczna wniosku

 1. I. RODZAJ PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ max 2 pkt
  1. Usługa/ produkcja
 

2pkt

 1. Handel

1pkt

 1. II. KWALIFIKACJE, DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE ZWIĄZANE Z PLANOWANĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ max 6 pkt
  1. Poziom doświadczenia zawodowego i kwalifikacje (wykształcenie, udokumentowany staż pracy uprawnienia, szkolenia, kursy, certyfikaty)
 

0-6pkt

 1. III. OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ max 12 pkt
 2. Przedmiot i zakres planowanej działalności, motywy założenia przedsiębiorstwa i krótkie uzasadnienie wyboru branży; Analiza SWOT planowanego przedsiębiorstwa
 3. Analiza ryzyka i działań naprawczych planowanego przedsięwzięcia
 

 

0-6pkt

0-6pkt

IV. LOKALIZACJA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ max 2 pkt

 1. Siedziba działalności gospodarczej na terenie powiatu otwockiego

2pkt

 1. Siedziba poza terenem powiatu otwockiego

0pkt

 1. V. DZIAŁANIA PODJĘTA NA RZECZ URUCHOMIENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ max 4 pkt
 2. Udział środków własnych w stosunku do wnioskowanej wysokości środków na podjęcie działalności gospodarczej:
 

a) pow. 50%

2pkt

b) 30% - 50%

1pkt

 1. Przedwstępne potwierdzenia/ zobowiązania współpracy z potencjalnymi kontrahentami (dostawcy, odbiorcy)

0-2pkt

 1. VI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYDATKÓW W RAMACH WNIOSKOWANYCH ŚRODKÓW max 6 pkt
 2. Stopień przydatności ( pod kątem niezbędności i zbieżności) planowanych zakupów do planowanej działalności gospodarczej
 

0-6pkt

 1. VII. ANALIZA FINANSOWA max 6 pkt
 2. Obiektywna ocena Komisji dokonana na podstawie przedstawionej kalkulacji finansowej, m. in. pod względem realności podanych kwot związanych z poniesionymi kosztami i przychodami, podanych kwot pod względem rachunkowym
 

0-6pkt

 1. VIII. PROPONOWANA FORMA ZABEZPIECZENIA max 2 pkt
 2. blokada rachunku bankowego, gwarancja bankowa
 3. weksel z poręczeniem wekslowym(aval),
 4. akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika
 

2pkt

1pkt

0pkt

SUMA

40

MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW JAKĄ TRZEBA UZYSKAĆ, ABY WNIOSEK ZOSTAŁ POZYTYWNIE ZAOPINIOWANY

22

Spośród zaakceptowanych wniosków pierwszeństwo w realizacji uzyskają te, które otrzymały największą liczbę punktów.

Realizacja wniosków będzie następowała do wyczerpania przeznaczonego na ten cel limitu środków finansowych.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Maksymalna kwota dofinansowania ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (II)”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 --- (EFS POWER)

 

 

 

Wysokość dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej nie może przekroczyć kwoty 23.000,00 zł.

 

Sposób rozpatrywania wniosków:

 • Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej

Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności wniosku (wypełnienie wszystkich punktów oraz dołączenie wszystkich załączników)

 • Ocenę merytoryczną dokonuje Komisja powołana przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
 • Ostateczną decyzję w sprawie złożonych wniosków podejmuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, po zasięgnięciu opinii Komisji
 • W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, Wnioskodawca otrzymuje informację o wyniku rozpatrzenia wniosku

Urząd zastrzega sobie prawo do zmian w założeniach niniejszego naboru wniosków

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Brak środków odwoławczych.

Nie ma możliwości odwołaniasię od decyzji Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku w sprawie rozpatrzenia wniosku.

Druki do pobrania ze strony www. pup.powiat-otwocki.pl

Dla Bezrobotnych i Poszukujących Pracy/ Dokumenty do pobrania/ Dotacje do działalności gospodarczej

Regulamin dotacje

Wniosek dotacje”

 

Wnioski złożone przed lub po wskazanym terminie naboru wniosków nie podlegają rozpatrzeniu.

 

* młodzież NEET – za osobę z kategorii NEET, wg definicji przyjętej w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

- nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);

- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym). Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym;

- nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

Aktualność dodana przez: PUP Otwock (2017-11-30 14:28:26)
Data wydarzenia : 2017-11-30
Data publikacji : 2017-11-30

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.powiat-otwocki.pl/wydarzenie/270/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-dofinansowania-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej