Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Nabór wniosków na realizację prac interwencyjnych

 

Otwock, dnia 03.08.2017r.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza nabór wniosków na realizację
prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych

w ramach środków z Funduszu Pracy przyznanych w ramach algorytmu.

 

 

ZASADY NABORU WNIOSKÓW

 

Termin składania wniosków:

 

 

07.08.2017r. – 11.08.2017r. do godz. 15.30

 

Miejsce składania wniosków:

 

Wnioski o organizację prac interwencyjnych należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, ul. Górna 11

w godzinach urzędowania od 8:00 do 16:00

Sekretariat urzędu – pokój Nr 14

E-mail: sekretariat@pup.powiat-otwocki.pl

Sposób i formy składania wniosków:

 

 1. wnioski można składać osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną (podpis elektroniczny) lub przesyłką kurierską, w przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku,
 2. wnioski należy składać wyłącznie w formie pisemnej na obowiązującym druku,
 3. każdy punkt wniosku powinien być wypełniony w sposób czytelny, niedopuszczalne jest jakiekolwiek modyfikowanie lub usuwanie elementów wniosku – dopuszcza się dodawanie stron, rozszerzenie rubryk wynikające z objętości treści,
 4. uzupełnienie wniosków nieprawidłowo wypełnionych lub niekompletnych może nastąpić w terminie do 7 dni po otrzymaniu powiadomienia przez starostę,
 5. wnioski nieuzupełnione we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

 

 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

 

Kto może składać wnioski:

 

Pracodawca może ubiegać się o zorganizowanie prac interwencyjnych, jeżeli:

 

 1. nie toczy się w stosunku do zakładu pracy postępowanie upadłościowe
  i nie został zgłoszony wniosek o likwidację,
 2. nie zalega z wypłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych.

 

 

Kto może zostać objęty programem:

 

Do odbycia prac interwencyjnych będą kierowani bezrobotni, którym został ustalony II profil pomocy.

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Maksymalna kwota refundacji:

Wysokość refundacji będzie wynosiła :
830 zł + składka ZUS (od refundowanej kwoty)

Druki do pobrania ze strony

www.pup.powiat-otwocki.pl

Dokumenty do pobrania – dla Pracodawców – Regulamin/Wniosek – Prace interwencyjne:

 1. Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku dot. organizacji i finansowania prac interwencyjnych
 2. Wniosek o zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych
 3. Załączniki do wniosku:
 • Oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Wnioski złożone poza określonym terminie nie podlegały będą rozpatrzeniu

 

ZASADY OCENY WNIOSKÓW

 

Kryterium oceny wniosku

 

 

1.Długość gwarantowanego zatrudnienia po okresie ustawowo wymaganym

max 5 pkt.:

 • 30 dni 0 pkt.
 • od 2 do 3 miesięcy 3 pkt.
 • od 4 miesięcy wzwyż 5 pkt.

 

2.Proponowane wynagrodzenie brutto dla osoby bezrobotnej

zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych max 10 pkt.:

 • Wynagrodzenie powyżej 2500 zł. 10 pkt.
 • Wynagrodzenie pomiędzy 2001 - 2500 zł. 5 pkt.

 

3.Dotychczasowa współpraca dotycząca organizacji programów

rynku pracy (pkt. III wniosku) z PUP w Otwocku

w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku

max 10 pkt.:

 • efektywność zatrudnienia 50% i wyżej 10 pkt.
 • efektywność zatrudnienia do 50% 5 pkt.
 • brak efektywności zatrudnienia 0 pkt.
 • nie wywiązywanie się z warunków umowy - 10 pkt.

/m.in. nie dotrzymanie warunków zatrudnienia

po okresie związania umową;

nieterminowe rozliczanie dotacji/

 

4.Brak współpracy z PUP w Otwocku w okresie 24 miesięcy

w zakresie realizacji programów rynku pracy (pkt. III wniosku) 10 pkt.

 

5.Siedziba pracodawcy max 5 pkt.:

 • Wnioski złożone przez pracodawców
  z terenu powiatu otwockiego 5 pkt.
 • Wnioski złożone przez pracodawców
  z poza terenu powiatu otwockiego 0 pkt.

 

 

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów – 30

Minimalna liczba punktów jaką trzeba uzyskać, aby wniosek został pozytywnie rozpatrzony – 18

 

Spośród zaakceptowanych wniosków pierwszeństwo w realizacji uzyskają te, które otrzymały największą liczbę punktów.

Realizacja wniosków będzie następowała do wyczerpania przeznaczonego na ten cel limitu środków finansowych.

Aktualność dodana przez: PUP Otwock (2017-08-03 14:57:06)
Data wydarzenia : 2017-08-03
Data publikacji : 2017-08-03

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.powiat-otwocki.pl/wydarzenie/252/nabor-wnioskow-na-realizacje-prac-interwencyjnych