Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Zapytanie ofertowe ECDL

 

Otwock, dnia 01.06.2017r.

DCAZ.441.5.5.MD.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2015r. poz. 2164 z późn.zm).

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku zaprasza do składania ofert na szkolenie z zakresu „ECDL od podstaw - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych” dla 5 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku.

Istnieje możliwość II edycji kursu dla 5 osób bezrobotnych.

 

Szkolenie organizowane będzie w ramach projektu „Aktywacja osób młodych

pozostających bez pracy w powiecie otwockim (II)”

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminów, których zdanie uprawnia do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Kurs prowadzony powinien być od podstaw.

 

Europejski Certyfikat Umiejętności – jednolity dla całej Unii Europejskiej certyfikat zaświadczający o posiadaniu podstawowych umiejętności w zakresie korzystania z komputera osobistego. W Polsce zwany Europejskim Komputerowym Prawem Jazdy.

 

Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować:

Kurs ECDL składa się z 7 bloków tematycznych, z których każdy kończy się egzaminem potwierdzającym nabycie podstawowych umiejętności potrzebnych w pracy zawodowej oraz życiu codziennym. Wymagany zakres tematyczny szkolenia (7 modułów):

ECDL Moduł 1. Podstawy technik informatycznych
- dotyczy podstaw użytkowania i zastosowań komputerów.

ECDL Moduł 2. Użytkowanie komputerów
- znajomość podstawowych funkcji porządkujących środowisko pracy każdego użytkownika komputera w celu zwiększenia efektywności jego wykorzystania.

ECDL Moduł 3. Przetwarzanie tekstów
- poprawne użycie komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów.

ECDL Moduł 4. Arkusze kalkulacyjne
- wykorzystanie oprogramowania do przeprowadzania powtarzalnych obliczeń: przygotowywania budżetów, opracowywania prognoz, sporządzania wykresów i raportów finansowych.

ECDL Moduł 5. Bazy danych
- tworzenie i wykorzystanie baz danych do organizowania dużych zasobów danych, umożliwiając szybki i łatwy dostęp do nich.

ECDL Moduł 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
- użycie technik graficznych, oferowanych przez komputery, jako efektywnego środka komunikacji, szeroko wykorzystywanego w biznesie i nauczaniu.

ECDL Moduł 7. Usługi w sieciach informatycznych i komunikacyjnych
- użycie ogólno-światowej sieci komputerowej do pozyskiwania informacji i szybkiego komunikowania się z innymi użytkownikami komputerów.

Szkolenie trwa: 150 godzin lekcyjnych

 

Absolwent szkolenia otrzymuje:

 

Uczestnik po przystąpieniu i zdaniu egzaminu teoretycznego (moduł I) oraz sześciu egzaminów praktycznych (moduły II-VII) uzyskuje Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) uznawany przez kraje Unii Europejskiej.

 

Wszystkie egzaminy powinny być przeprowadzone przez upoważnionych egzaminatorów ECDL w certyfikowanym laboratorium ECDL.

 

Urząd zastrzega sobie prawo skorzystania ponownie z wybranej oferty szkoleniowej w przypadku realizacji II edycji kursu dla 5 osób bezrobotnychw II półroczu 2017r.

Termin, miejsce, czas realizacji zamówienia:

 

Termin: czerwiec 2017r. – lipiec 2017r. I edycja

Miejsce: Otwock lub Warszawa.

 

Termin: wrzesień 2017r. – listopad 2017r. – (ewentualnie II edycja)

Miejsce: Otwock lub Warszawa.

 

 

Oferta powinna zwierać:

 

 • harmonogram szkolenia uwzględniający: temat, miejsce szkolenia, liczbę godzin wykładowych, liczbę godzin praktycznych i teoretycznych – w przeliczeniu na godziny zegarowe (szkolenie powinno obejmować przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu,
 • koszt szkolenia i koszt osobogodziny szkolenia (preliminarz ze szczegółowym uwzględnieniem kosztów w tym koszt wyżywienia). Cenę należy podać w PLN, kosztorys ma zawierać koszt przeszkolenia jednej osoby łącznie z kosztem wyżywienia (20 zł na 1 osoba/ 1 dzień);
 • kwalifikacje kadry dydaktycznej tylko z wykształceniem wyższym kierunkowym, min 2 wykładowców,
 • certyfikat jakości usług (jeżeli instytucja posiada);
 • wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji zawierający: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numeru stwierdzającego tożsamość; nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie: formę i nazwę szkolenia; okres trwania szkolenia; miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji; tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych; podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie; oraz wzór certyfikatu ECDL,
 • program szkolenia, zgodny z zakresem tematycznym

 

Oferta powinna zawierać wszystkie znaki ( logo) Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej które znajdują się na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja

 

Ocenie podlegać będzie: koszt szkolenia, doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu tego typu szkoleń w okresie ostatnich trzech lat, posiadane certyfikaty jakości usług lub dokumenty równoważne, program szkolenia, kwalifikacje kadry dydaktycznej oraz miejsce szkolenia.

 

W przypadku otrzymania przez Zamawiającego dwóch takich samych ofert, Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, spośród których zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.

W przypadku gdy cena zaoferowana przez wszystkich wykonawców przekroczy środki finansowe, które zamawiający chce przeznaczyć na realizację zamówienia Zamawiający ponowi zapytanie ofertowe.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: częściowego skorzystania z oferty, nieskorzystania z oferty, bądź unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

 

Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilnoprawna: tak

 

Warunki płatności:

Należność za wykonaną usługę regulowana będzie w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

 

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

 

Monika Dadia Specjalista ds. rozwoju zawodowego

Małgorzata Ostrowska Specjalista ds. rozwoju zawodowego

 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty handlowej, a otrzymana odpowiedź

ofertowa nie powoduje żadnych zobowiązań wobec Stron.

 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wpis na 2015r. do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwego ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

 

 

Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę proszę przesłać na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku ul.Górna 11, do dnia 09.06.2017r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta” z zaznaczeniem nazwy szkolenia „ECDL od podstaw - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych” .

 

Wybór instytucji szkoleniowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku do przeprowadzenia szkoleń odbywa się na podstawie zasad określonych przepisami:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2016r., poz.645 z późn.zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz.667).

 

 

 

 

………………………………………………

podpis Dyrektora Zamawiającego

 

 

 

Załączniki:

1) Formularz ofertowy.

2) Preliminarz szkolenia.

3) Program szkolenia.

4) Warunki lokalowe, sprzęt oraz środki i materiały dydaktyczne.

4a Wykaz kadry dydaktycznej.

5) Wzór umowy

6) Oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do RIS (bieżący wydruk z RIS)

 

 

Załącznik – kryteria oceny ofert

 

 

 1. 1. Wybór wykonawcy realizującego zamówienie:

 

Przy wyborze ofert Wykonawcy, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

a) Koszt szkolenia – 25 %

 

Oferta z najniższą ceną zdobywa najwyższą ilość punktów – 25. Kolejnym ofertom zostają przyznane punkty według następującego wzoru :

 

najniższa zaoferowana cena brutto

liczba punktów przyznanych = ................................................. x 100 pkt. x 25 %

wykonawcy za cenę cena zaoferowana w ofercie badanej brutto

 

 

 1. 2. Doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu tego typu szkoleń – 25 %

 

Wykonawcy, którzy w ostatnich trzech latach realizowali szkolenie typu „ECDL w żądanym zakresie tematycznym tj. dot. 7 modułów (150 godzin szkolenia) dla min. 5 osobowej grupy,

 

 • za realizacje od 1do 3 szkoleń - 21 pkt
 • za realizację od 4 do 5 szkoleń - 25 pkt

 

Liczba punktów odpowiada analogicznej wartości procentowej.

 

 1. 3. Posiadanie certyfikatu jakości usług lub dokumentów równoważnych - 25 %

 

Ocenie podlegać będzie posiadanie takich certyfikatów jak: certyfikat systemu zarządzania jakością kształcenia/szkolenia, wydany na podstawie międzynarodowych norm ISO, zaświadczenie z PTI o posiadaniu przez jednostkę szkoleniową certyfikacji Laboratorium ECDL w którym mogą odbywać się egzaminy na ECDL lub inny znak jakości związany z tematyką szkolenia

 • brak certyfikatów - 0 pkt.
 • posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO - 25 pkt.
 • posiadanie certyfikowanego laboratorium ECDL - 20 pkt.
 • posiadanie innych certyfikatów usług, np branżowych - 5 pkt.

 1. 4. Program szkolenia 10 %
 • program szkolenia zgodny z wymaganiami 10 pkt.
 • brak programu lub niedostosowany do zakresu szkolenia oraz obowiązujących przepisów prawa i wymagań zamawiającego 0 pkt

 1. 5. Kwalifikacje kadry dydaktycznej, wymagane tylko wykształcenie wyższe kierunkowe, dla min. 2 wykładowców 10%
 • wykształcenie wyższe kierunkowe min. 2 wykładowców 10 pkt
 • wykształcenie inne . 0 pkt
 • wskazany tylko jeden wykładowca 0 pkt

 

 1. 6. Miejsce szkolenia 5%
 • Miasto Otwock 5 pkt.
 • Miasto Warszawa 3 pkt.

 

Ocena końcowa oferty obliczona będzie wg następującego wzoru:

 

1(a) + 2(a) + 3 (a) + 4(a) + 5 + 6 = ….. %

 

 

 

 

 

Aktualność dodana przez: PUP Otwock (2017-06-01 12:08:16)
Data wydarzenia : 2017-06-01
Data publikacji : 2017-06-01

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument formularz ofertowy (.doc 42kB) 2017-06-01 42kB Plik: formularz ofertowy.doc (42kB)POBIERZ
Dokument kadra dydaktyczna (.doc 49kB) 2017-06-01 49kB Plik: kadra dydaktyczna.doc (49kB)POBIERZ
Dokument oswiadczenie (.doc 34.5kB) 2017-06-01 34.5kB Plik: oswiadczenie.doc (34.5kB)POBIERZ
Dokument preliminarz (.doc 67kB) 2017-06-01 67kB Plik: preliminarz.doc (67kB)POBIERZ
Dokument program szkolenia (.doc 42.5kB) 2017-06-01 42.5kB Plik: program szkolenia.doc (42.5kB)POBIERZ
Dokument wykaz bazy lokkalowej (.doc 44kB) 2017-06-01 44kB Plik: wykaz bazy lokkalowej.doc (44kB)POBIERZ
Dokument wzor umowy (.doc 105kB) 2017-06-01 105kB Plik: wzor umowy.doc (105kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.powiat-otwocki.pl/wydarzenie/242/zapytanie-ofertowe-ecdl