Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Nabór wniosków na realizację programu staży - POWER

 

Otwock, dnia 10.05.2017r.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza nabór wniosków
na realizację programu staży dla skierowanych osób bezrobotnych w ramach projektu

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (II)”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

ZASADY NABORU WNIOSKÓW

 

Termin składania wniosków:

 

15.05.2017r.- 19.05.2017r. do godz. 15.30

 

Miejsce składania wniosków:

 

Wnioski o zorganizowanie stażu należy składać w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, ul. Górna 11
w godzinach urzędowania od 8:00 do 16:00
Sekretariat urzędu - pokój Nr 14

E-mail: sekretariat@pup.powiat-otwocki.pl

Sposób i formy składania wniosków:

  • wnioski można składać osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną (podpis elektroniczny) lub przesyłką kurierską; w przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku,
  • wnioski należy składać wyłącznie na obowiązującym druku,
  • każdy punkt wniosku powinien być wypełniony w sposób czytelny, niedopuszczalne jest jakiekolwiek modyfikowanie lub usuwanie elementów wniosku – dopuszcza się dodawanie stron, rozszerzenie rubryk wynikające z objętości treści.

Nie wypełnienie jakiejkolwiek pozycji lub brak wszystkich wymaganych załączników spowoduje, że wniosek nie będzie podlegał rozpatrzeniu.


KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK I KTO MOŻE ZOSTAĆ OBJĘTY PROGRAMEM

 

Kto może składać wnioski:

Pracodawca może ubiegać się o zorganizowanie stażu jeżeli:

  1. nie toczy się w stosunku do zakładu pracy postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację.
  2. nie zalega z wypłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych.
  3. nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06.06.1997r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) oraz ustawy z dnia 28.10.2012r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015r. poz. 1212).
  4. gwarantuje dalsze zatrudnienie po stażu na podstawie:

Umowy o pracę – zatrudnienie na okres co najmniej trzech pełnych miesięcy na min. ½ etatu lub

Umowy cywilnoprawnej – umowa zawarta na minimum trzy pełne miesiące oraz wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

a w przypadku

Umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

Kto może zostać objęty programem:

Na staż będą kierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku spełniające łącznie poniższe kryteria:

1. Osoba bezrobotna w wieku 18-29 lat (która nie ukończyła 30 roku życia).

2. Osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy – zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 149).

3. Osoba bezrobotna należąca do tzw. kategorii NEET tj.:

a) nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub nieaktywna zawodowo),

b) nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

c) nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy oraz w okresie ostatnich 4 tygodni nie brała udziału w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych).

Osoba bezrobotna w wieku 18-24 lat (przed ukończeniem 25 roku życia) może przystąpić do projektu w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji.

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

Planowana ilość osób do objęcia programem

 

II nabór

 

Liczba organizowanych miejsc stażu

- dla 20 osób

w tym co najmniej 3 osoby z niepełnosprawnościami

Okres stażu nie może przekroczyć 6 miesięcy

 

(ostateczny termin zakończenia stażu: 15.12.2017r.)

 

Urząd zastrzega sobie prawo do zmian w założeniach niniejszego naboru wniosków oraz zmniejszenia liczby osób proponowanych na staż

Badania lekarskie


Koszty badań lekarskich mających na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do odbywania stażu ponosi Organizator stażu.

Przysługujące świadczenia dla osób bezrobotnych:

Stypendium w wysokości 120% zasiłku
tj. 997,40 zł
. brutto (miesięcznie)

Druki do pobrania ze strony

www.pup.powiat-otwocki.pl

Dokumenty do pobrania – dla Pracodawców regulamin/Wniosek – Staże:

  1. Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku dotyczące organizacji stażu
  2. Wniosek o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

 

Wnioski złożone przed lub po wskazanym terminie naboru wniosków
nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Aktualność dodana przez: PUP Otwock (2017-05-10 15:01:44) , zredagowana przez: PUP Otwock (2017-05-10 15:22:20)
Data wydarzenia : 2017-05-10
Data publikacji : 2017-05-10

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.powiat-otwocki.pl/wydarzenie/237/nabor-wnioskow-na-realizacje-programu-sta%C5%BCy-power