Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Zaproszenie do składania ofert „Prawo Jazdy kat.C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną”

Otwock, dnia 12.04.2017r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2015r. poz. 2164 z późn.zm).

 

          Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku zaprasza do składania ofert na szkolenie z zakresu „Prawo Jazdy kat.C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną” dla 5 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku.

 

Szkolenie organizowane będzie w ramach projektu „Aktywacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (II)”

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do uzyskania prawa jazdy kat.C i świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz przygotowanie ich do pracy na stanowisku kierowcy.

 

Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować:

Wykonawca opracowując program szkolenia powinien wykorzystać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazie danych Ministra Pracy i Polityki Społecznej (www.psz.praca.gov.pl), o ile program szkolenia nie jest określony w odrębnych przepisach.

- Szkolenie winno być przeprowadzone zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę Programem szkolenia zawierającym:

 • co najmniej 50 godz. dotyczy to szkolenia z zakresu prawa jazdy kat C. Zajęcia podzielone na część teoretyczną (min. 20 godz.), praktyczną (min. 30 godz.) i egzamin wewnętrzny.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny być przeprowadzone zgodnie z programem szkolenia określonym przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 280).

 • co najmniej 140 godz. dotyczy to szkolenia z zakresu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Zajęcia podzielone na część teoretyczną (min. 130 godz.), praktyczną (min. 10 godz.) i egzamin wewnętrzny i zewnętrzny.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny być przeprowadzone zgodnie z programem szkolenia określonym przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1005).

 

Instytucja szkoleniowa powinna posiadać doświadczenie w realizacji szkolenia z obszaru Usługi transportowe, w tym kursy prawa jazdy.

 

Instytucja szkoleniowa powinna posiadać:

 • w zakresie szkolenia Prawo jazdy kat. C aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w rozumieniu art.28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 155 ze zm.), oraz kadra dydaktyczna powinna spełniać wymogi zawarte w art. 36 i art. 38 w/w ustawy o kierujących pojazdami, do przeprowadzenia szkolenia.
 • w zakresie szkolenia Kwalifikacja wstępna przyspieszona przedsiębiorca powinien spełniać warunki do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia określone w art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz. 1414 ze zm.) oraz powinien posiadać aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia w rozumieniu w/w ustawy wydany przez Wojewodę właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem. Wykładowcy powinni posiadać staż zawodowy związany z prowadzeniem szkolenia związanego z przedmiotem zamówienia.

 

Kadra dydaktyczna winna również posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce związanej z przedmiotem zamówienia.

 

Wykonawca winien dostosować wyposażenie dydaktyczne i pomieszczenia do potrzeb określonego szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia.

Wyposażenie bazy szkoleniowej powinno umożliwić każdemu uczestnikowi kursu poznanie i przyuczenie do pracy wraz z umiejętnościami będącymi przedmiotem szkolenia.

Wykonawca musi zapewnić odpowiednią lokalizację miejsca szkolenia, ilość pomieszczeń do realizacji części teoretycznej jak również odpowiednie miejsce do przeprowadzenia zajęć praktycznych.

Ponadto pomieszczenia do odbywania szkolenia muszą:

 • być przystosowane do liczby osób przewidzianych do przeszkolenia,
 • posiadać miejsca siedzące dla każdego uczestnika szkolenia w układzie kinowym lub szkolnym z miejscem umożliwiającym wykonywanie notatek przez uczestnika szkolenia,
 • posiadać zaplecze sanitarne.
 • posiadać oświetlenie naturalne i sztuczne.
 • posiadać wentylację i ogrzewanie zapewniającą odpowiednią temperaturę – stosownie do pory roku,
 • gwarantować naukę w warunkach wymaganych w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • być wyposażone w pomoce dydaktyczne dostosowane do prowadzenia szkolenia będącego przedmiotem zamówienia.

Zajęcia teoretyczne w zakresie szkolenia Prawo jazdy kat C i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej powinny odbywać się:

 1. odbywać się w sposób tradycyjny np. w siedzibie jednostki szkoleniowej- oparte na ćwiczeniach, warsztatach, pokazach, konsultacjach grupowych i indywidualnych lub/i
 2. być organizowane z zastosowaniem innowacyjnych lub oryginalnych metod prowadzenia wykraczających poza standardowy program szkolenia.

Baza lokalowa, w której odbywać się będą zajęcia praktyczne musi zawierać oddzielne stanowisko do nauki dla każdej z osób, ponadto powinna spełniać wymagania określone w § 3 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

 

Zajęcia praktyczne w zakresie szkolenia powinny:

 1. odbywać się w sposób tradycyjny np. w siedzibie jednostki szkoleniowej- na własnym lub wypożyczonym miejscu do jazdy w warunkach specjalnych, o którym mowa w art. 39g ust. 2 pkt 3 lid d ustawy o transporcie drogowym. Jednostka szkoleniowa powinna zapewnić uczestnikowi szkolenia: pojazd samochodowy odpowiedni do zakresu prowadzonego szkolenia lub/i
 2. być organizowane z zastosowaniem innowacyjnych lub oryginalnych metod prowadzenia wykraczających poza standardowy program szkolenia.

Baza lokalowa, w której odbywać się będą zajęcia praktyczne powinna spełniać wymagania określone w § 3 ust 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Miejsce przeznaczone do jazdy w warunkach specjalnych powinno spełniać wymagania określone w § 3 ust 2 i 3 Rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Pojazdy używane do prowadzenia szkolenia powinny spełniać warunki wskazane w § 4 w/w rozporządzenia.

 

Szkolenie powinno zakończyć się wydaniem:

 • w przypadku szkolenia w zakresie Prawo jazdy kat C:

- karty przeprowadzonych zajęć wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców,

- zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu, oraz certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia z informacją o projekcie,

 • w przypadku szkolenia w zakresie Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej:

- zaświadczenia potwierdzającego ukończenie, oraz certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia z informacją o projekcie,

- świadectwa kwalifikacji zawodowej wg wzoru zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

 

Wykonawca sprawdzać będzie efekty szkolenia poprzez:

 • stosowanie testów sprawdzających zakres zdobytej wiedzy, umiejętności uczestników kursu na poszczególnych etapach szkolenia,
 • przeprowadzenie egzaminu końcowego.

Na Wykonawcy będzie spoczywał także obowiązek uregulowania wszystkich spraw związanych z testem kwalifikacyjnym przed Komisją powołaną przez wojewodę. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego kursantowi nie przysługuje prawo do sfinansowania testu po raz drugi. Koszt testu należy uwzględnić w kalkulacji kosztów szkolenia. Wykonawca prowadzić będzie analizy skuteczności i efektywności przeprowadzonych szkoleń poprzez stosowanie ankiet.

 

Oferty nie spełniające powyższych warunków, złożone po terminie, złożone na innym formularzu niż zamieszczony na stronie internetowej urzędu nie będą brane pod uwagę.

 

Termin, miejsce, czas realizacji zamówienia:

 • termin realizacji maj/czerwiec 2017r.
 • zajęcia teoretyczne Otwock, miasto Warszawa,
 • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym
 • do celów realizacji zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych, Wykonawca musi dysponować miejscem przeznaczonym do jazdy w warunkach specjalnych spełniającym warunki określone w obowiązujących przepisach prawnych.

Oferta powinna zwierać:

 • harmonogram szkolenia uwzględniający: temat, termin, miejsce szkolenia, liczbę godzin wykładowych, liczbę godzin praktycznych i teoretycznych – w przeliczeniu na godziny zegarowe (szkolenie powinno obejmować przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu,
 • koszt szkolenia i koszt osobogodziny szkolenia (preliminarz ze szczegółowym uwzględnieniem kosztów w tym koszt wyżywienia). Cenę należy podać w PLN, kosztorys ma zawierać koszt przeszkolenia jednej osoby;
 • kwalifikacje kadry dydaktycznej tylko z wykształceniem wyższym kierunkowym, min 2 wykładowców,
 • certyfikat jakości usług (jeżeli instytucja posiada);
 • wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji zawierający: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numeru stwierdzającego tożsamość; nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie: formę i nazwę szkolenia; okres trwania szkolenia; miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji; tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych; podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie;
 • program szkolenia, zgodny z zakresem tematycznym

Oferta powinna zawierać wszystkie znaki ( logo) Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej które znajdują się na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja

Ocenie podlegać będzie: koszt szkolenia, doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu tego typu szkoleń w okresie ostatnich trzech lat, posiadane certyfikaty jakości usług lub dokumenty równoważne, program szkolenia, kwalifikacje kadry dydaktycznej oraz miejsce szkolenia.

 

          W przypadku otrzymania przez Zamawiającego dwóch takich samych ofert, Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, spośród których zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.


          W przypadku gdy cena zaoferowana przez wszystkich wykonawców przekroczy środki finansowe, które zamawiający chce przeznaczyć na realizację zamówienia Zamawiający ponowi zapytanie ofertowe.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: częściowego skorzystania z oferty, nieskorzystania z oferty, bądź unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

 

Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilnoprawna: tak

 

Warunki płatności:

Należność za wykonaną usługę regulowana będzie w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

 

Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Monika Dadia Specjalista ds. rozwoju zawodowego

Małgorzata Ostrowska Specjalista ds. rozwoju zawodowego

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty handlowej, a otrzymana odpowiedź

ofertowa nie powoduje żadnych zobowiązań wobec Stron.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wpis na 2017r. do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwego ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

 

Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę proszę przesłać na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku ul.Górna 11, do dnia 21.04.2017r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta” z zaznaczeniem nazwy szkolenia „Prawo Jazdy kat.C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną”.

 

Wybór instytucji szkoleniowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku do przeprowadzenia szkoleń odbywa się na podstawie zasad określonych przepisami:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2016r., poz.645 z późn.zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz.667).

………………………………………………

podpis Dyrektora Zamawiającego

Załączniki:

1) Formularz ofertowy.

2) Preliminarz szkolenia.

3) Program szkolenia.

4) Warunki lokalowe, sprzęt oraz środki i materiały dydaktyczne.

4a Wykaz kadry dydaktycznej.

5) Wzór umowy

6) Oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do RIS (bieżący wydruk z RIS)

 

Załącznik-kryteria oceny ofert

 

 1. Wybór wykonawcy realizującego zamówienie:

 

Przy wyborze ofert Wykonawcy, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

a) Koszt szkolenia-25%

 

Oferta z najniższą ceną zdobywa najwyższą ilość punktów – 25. Kolejnym ofertom zostają przyznane punkty według następującego wzoru :

                                             najniższa zaoferowana cena brutto

liczba punktów przyznanych=................................................. x100 pkt. x 25%

wykonawcy za cenę cena zaoferowana w ofercie badanej brutto

2. Doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu tego typu szkoleń-25%

 

Wykonawcy, którzy w ostatnich trzech latach realizowali szkolenie typu w żądanym zakresie tematycznym tj. „Prawo Jazdy kat.C z kwalifikacja wstępna przyspieszoną” (190 godzin szkolenia) dla min. 5 osobowej grupy,

 • za realizacje od 1do 3 szkoleń-21 pkt
 • za realizację od 4 do 5 szkoleń-25 pkt

Liczba punktów odpowiada analogicznej wartości procentowej.

3. Posiadanie certyfikatu jakości usług lub dokumentów równoważnych-25%

 

Ocenie podlegać będzie posiadanie takich certyfikatów jak: certyfikat systemu zarządzania jakością kształcenia/szkolenia, wydany na podstawie międzynarodowych norm ISO, lub inny znak jakości związany z tematyką szkolenia

 • brak certyfikatów-0 pkt.
 • posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO-25 pkt.
 • posiadanie certyfikowanego laboratorium ECDL-20 pkt.
 • posiadanie innych certyfikatów usług, np branżowych-5 pkt.

4. Program szkolenia 10%

 • program szkolenia zgodny z wymaganiami 10 pkt.
 • brak programu lub niedostosowany do zakresu szkolenia oraz obowiązujących przepisów prawa i wymagań zamawiającego 0 pkt

5. Kwalifikacje kadry dydaktycznej, wymagane tylko wykształcenie wyższe kierunkowe, dla min. 2 wykładowców 10%

 • wykształcenie wyższe kierunkowe min. 2 wykładowców 10 pkt
 • wykształcenie inne . 0 pkt
 • wskazany tylko jeden wykładowca 0 pk

6. Miejsce szkolenia 5%

 • Miasto Otwock 5 pkt.
 • Miasto Warszawa 3 pkt.

Ocena końcowa oferty obliczona będzie wg następującego wzoru:

1(a)+2(a)+3(a)+4(a)+5+6=…..%

Aktualność dodana przez: PUP Otwock (2017-04-12 15:15:11) , zredagowana przez: PUP Otwock (2017-04-27 10:39:45)
Data wydarzenia : 2017-04-12
Data publikacji : 2017-04-12

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.powiat-otwocki.pl/wydarzenie/229/zaproszenie-do-skladania-ofert-%E2%80%9Eprawo-jazdy-kat-c-z-kwalifikacja-wstepna-przyspieszona%E2%80%9D