Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Nabór wniosków na dofinansowanie działalności gospodarczej

 

Otwock, dnia 19.08.2013r.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza nabór wniosków

o przyznanie d o f i n a n s o w a n i a na podjęcie

działalności gospodarczej

w ramach środków z:

 1. 1. Funduszu Pracy
 2. 2. projektu „CZAS NA ZMIANY” współfinansowanego przez
  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ZASADY NABORU WNIOSKÓW

Termin składania wniosków:

26.08.2013r. - 30.08.2013r.

Miejsce składania wniosków:

Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, ul. Górna 11

w godzinach od 8:15 do 16:00 ( pok. nr 14 – sekretariat urzędu)

Sposób i forma składania wniosków:

 • wnioski można składać osobiście, drogą pocztową, przez elektroniczną skrzynkę podawczą lub za pośrednictwem kuriera; w przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub za pośrednictwem kuriera o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku,
 • wnioski należy składać wyłącznie na obowiązującym formularzu opracowanym przez PUP w Otwocku,
 • wniosek należy wypełnić czytelnie bez pozostawiania nie wypełnionych rubryk/ punktów, jeżeli któraś z pozycji wniosku nie dotyczy Wnioskodawcy należy wpisać: „brak”, nie posiadam”, nie wymagane”,
 • w przypadku nie wypełnienia jakiejkolwiek pozycji we wniosku lub braku wszystkich wymaganych załączników - wniosek nie będzie podlegał rozpatrzeniu,
 • niedopuszczalne jest jakiekolwiek modyfikowanie lub usuwanie elementów wniosku - dopuszcza się dodawanie stron, rozszerzanie rubryk wynikających z objętości treści,
 • wniosek powinien być zszyty lub w inny sposób trwale połączony uniemożliwiając wysunięcie się którejkolwiek strony,
 • wniosek przed jego złożeniem nie podlega konsultacji.

 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI FINANSOWE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kto może składać wnioski:

Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przydzielone wyłącznie osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku, która:

 • w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:
  • nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zwanej dalej „ustawą,”
  • z własnej winy nie przerwała szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
  • po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie,
  • nie otrzymała dotychczas bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej
  • spełnia warunki przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), a w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rybołówstwie spełnia warunki rozporządzenia Komisji(WE) Nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004, (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6) w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa,
  • nie posiada i nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
  • nie była karana w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
  • nie złożyła wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na złożenia lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
  • zamierza prowadzić działalność na terenie województwa mazowieckiego (przez prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu niniejszego regulaminu uważa się posiadanie przez bezrobotnego siedziby firmy na terenie województwa mazowieckiego),
  • zobowiąże się wykorzystać środki zgodnie z przeznaczeniem i rozliczyć je w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,
  • zobowiąże się do zwrotu środków otrzymanych a nie wydatkowanych w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,
  • zobowiąże się rozpocząć działalność gospodarczą po otrzymaniu środków z Funduszu Pracy i prowadzić ją przez okres co najmniej 12 miesięcy, bez możliwości jej zawieszenia,
  • zobowiąże się nie podejmować zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

ZASADY OCENY WNIOSKÓW

 

KRYTERIA OCENY WNIOSKU

LICZBA PUNKTÓW

1.

Rodzaj planowanej działalności gospodarczej max 5 pkt:

 • usługa
 • produkcja
 • handel

 

 

5 pkt

3 pkt

1 pkt

2.

Opis planowanej działalności gospodarczej max 7 pkt:

 • pomysł, innowacyjność, realność powodzenia planowanego przedsięwzięcia, analiza rynku i konkurencji, szanse rozwoju firmy

 

 

 

1-7 pkt

3.

Wiedza i przygotowanie wnioskodawcy w zakresie działalności gospodarczej max 3 pkt:

 • wykształcenie kierunkowe
 • doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, referencje),
  • uprawnienia, szkolenia, kursy, certyfikaty
  • brak predyspozycji

 

 

 

1 pkt

 

1 pkt

1 pkt

0 pkt

4.

Lokalizacja planowanej działalności gospodarczej max 2 pkt:

 • siedziba działalności gospodarczej na terenie powiatu otwockiego
 • siedziba poza terenem powiatu otwockiego

 

 

 

2pkt

0 pkt

5.

Stopień przygotowania planowanej działalności gospodarczej max 4 pkt:

 • potwierdzona w formie pisemnej wstępna rozmowa lub wstępna umowa: najmu, dzierżawy, użyczenia, ewentualnie własny lokal
 • brak lokalizacji

 

 • przedwstępne potwierdzenia/ zobowiązania współpracy z potencjalnymi kontrahentami(dostawcy, odbiorcy)
 • brak kontaktów

 

 • udział środków własnych w przedsięwzięciu pow. 50%
 • udział środków własnych w przedsięwzięciu 30% - 50%

 

 

 

 

 

1 pkt

0 pkt

 

 

1 pkt

0 pkt

 

2 pkt

1 pkt

 

6.

Szczegółowa specyfikacja wydatków w ramach wnioskowanych środków max 7 pkt:

 • stopień przydatności ( pod kątem niezbędności i zbieżności) planowanych zakupów do planowanej działalności gospodarczej

 

 

 

 

0-7 pkt

7.

Analiza finansowa max 8 pkt:

 • obiektywna ocena Komisji dokonana na podstawie przedstawionej kalkulacji finansowej, m. in. pod względem realności podanych kwot związanych z poniesionymi kosztami i przychodami, podanych kwot pod względem rachunkowym

 

 

 

 

0-8 pkt

8.

Proponowana forma zabezpieczenia max 4 pkt:

 

 • blokada rachunku bankowego
 • weksel z poręczeniem wekslowym(aval)
 • gwarancja bankowa
 • przewłaszczenie środka transportu, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika

 

 

 

4 pkt

3 pkt

2 pkt

 

1 pkt

 

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów – 40

Minimalna liczba punktów jaką potrzeba uzyskać, aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie - 22

 

Spośród zaakceptowanych wniosków pierwszeństwo w realizacji uzyskają te, które otrzymały największą liczbę punktów.

Realizacja wniosków będzie następowała do wyczerpania przeznaczonego na ten cel limitu środków finansowych.

 

DOTATKOWE INFORMACJE

Maksymalna kwota dotacji:

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej nie może przekroczyć 600% przeciętnego wynagrodzenia.

Pod pojęciem ”przeciętne wynagrodzenie” rozumie się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski”.

 

Planowana średnia wysokość dofinansowania to: 21.000 zł

 

FUNDUSZ PRACY

Planowana ilość osób do objęcia programem – grupa docelowa

 

5 dotacji dla osób bezrobotnych

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Planowana ilość osób do objęcia programem – grupa docelowa

 

Ze względu na przewidziane w ramach projektu szczególne grupy wsparcia oraz zachowanie polityki równych szans kobiet i mężczyzn dotacje otrzyma 20 osób ( 14 Kobiet, 6 Mężczyzn) w tym, w szczególności osoby:

 

- powyżej 50 roku życia .

- do 30 roku życia,

 

 

UWAGA!!


Ponadto informujemy, że o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „CZAS NA ZMIANY” ubiegać się mogą osoby bezrobotne, które nie brały udziału w ww. projekcie w latach 2008-2013.

Termin spotkania informacyjnego dotyczącego otrzymania dofinansowania:

21.08.2013r. godzina 10.00

Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Otwocku ul. Górna 13, pokój 121

( na spotkaniu będą udzielane informacje dotyczące „Regulaminu” oraz sposobu wypełnienia wniosku – bez weryfikacji wniosków)

Sposób rozpatrywania wniosków:

 • Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej

Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności wniosku (wypełnienie wszystkich punktów oraz dołączenie wszystkich załączników)

 • Ocenę merytoryczną dokonuje Komisja powołana przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
 • Ostateczną decyzję w sprawie złożonych wniosków podejmuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, po zasięgnięciu opinii Komisji
 • W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, Wnioskodawca otrzymuje informację o wyniku rozpatrzenia wniosku

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

 • Brak środków odwoławczych.

Nie ma możliwości odwołaniasię od decyzji Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku w sprawie rozpatrzenia wniosku.

Druki do pobrania ze strony www. pup.powiat-otwocki.pl

Dla Bezrobotnych i Poszukujących Pracy/ Dokumenty o pobrania/

Dotacje do działalności gospodarczej

Regulamin – dotacje 2013

Wniosek – dotacje FP 2013”

 

Wnioski złożone przed lub po wskazanym terminie naboru wniosków nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Urząd zastrzega sobie prawo do zmian w założeniach niniejszego naboru wniosków.

 

PROJEKT JEST REALIZOWANY ZGODNIE Z ZASADĄ RÓWNOŚCI SZANS

KOBIET I MĘŻCZYZN

Aktualność dodana przez: PUP Otwock (2013-08-19 13:06:28) , zredagowana przez: PUP Otwock (2013-08-20 09:05:49)
Data wydarzenia : 2013-08-26
Data publikacji : 2013-08-19

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Wniosek o przyznanie dotacji z Funduszu Pracy (.doc 663kB) 2013-07-02 663kB Plik: Wniosek o przyznanie dotacji z Funduszu Pracy.doc (663kB)POBIERZ
Dokument Regulamin dotacje (.doc 149.5kB) 2013-07-16 149.5kB Plik: Regulamin dotacje.doc (149.5kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.powiat-otwocki.pl/wydarzenie/20/nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-dzialalnosci-gospodarczej