Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Zasiłek dla bezrobotnych
Statystyki graficzne

Zasiłek dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy z zastrzeżeniem art. 75 ustawy, jeżeli (art. 71 ust. 1 i 2 ustawy):

  • nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
  • w okresie 18 miesięcy przez dniem rejestracji udokumentował co najmniej 365 dni:

- zatrudnienia lub wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę nakładczą lub świadczenia usług na postawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,

 

- opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub współpracy, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

 

- wykonywania pracy w okresie tymczasowego aresztowania, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,

 

- wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

 

- został zwolniony po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli jej okres odbywania wynosił 240 dni,

 

- opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego,

 

- był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,

 

- był zatrudniony w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

  • Wysokość zasiłku

Bezrobotnemu, który spełnił warunki konieczne do przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych i którego łączne okresy zatrudnienia, prowadzenia działalności (staż pracy) wynoszą:

- do 5 lat stażu pracy, zasiłek przysługuje w wysokości 80% zasiłku podstawowego (art. 72 ust. 2 ustawy),

- od 5 do 20 lat stażu pracy ,zasiłek przysługuje w wysokości 100% zasiłku podstawowego (art. 72 ust. 1 ustawy),

- co najmniej 20 lat stażu pracy, zasiłek przysługuje w wysokości 120% zasiłku podstawowego (art. 72 ust. 3 ustawy).

  • Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku okres pobierania zasiłku wynosi 6 miesięcy (art. 73 ust. 1 pkt 1 ustawy). Natomiast bezrobotni powyżej 50 roku życia, posiadający jednocześnie 20-letni okres uprawniający do zasiłku są uprawnieni do pobierania zasiłku przez okres 12 miesięcy (art. 73 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy).

Okres pobierania zasiłku wynosi 12 miesięcy dla bezrobotnych, którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego (art. 73 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy).

W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, okres ten ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński (art. 73 ust. 3 ustawy).

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:51:19)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-07-02 10:42:32)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.powiat-otwocki.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78