Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Statystyki graficzne

Utrata zasiłku

 • Bezrobotnemu nie przysługuje prawo do zasiłku lub uzyskuje do niego prawo po określonym w ustawie okresie, gdy:
  1. Odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie.

Zasiłek nie przysługuje przez okres:

- 120 dni w przypadku pierwszej odmowy

- 180 dni w przypadku drugiej odmowy

- 270 dni w przypadku trzeciej i każdej następnej odmowy.

Liczbę odmów oblicza się od dnia 01.02.2009r. (art. 75 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1).

 1. Po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie. Zasiłek nie przysługuje przez okres wskazany w ppkt. 1 (art. 75 ust 1 pkt 1a i ust. 2 pkt 1).
 2. W okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w PUP rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 1’ ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – kodeks pracy. Zasiłek nie przysługuje przez okres 90 dni (art. 75 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2).
 3. W okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w PUP spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia – zasiłek nie przysługuje przez okres 180 dni (art. 75 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 ustawy).
 4. Otrzymał przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej – zasiłek nie przysługuje przez ten okres (art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 4 ustawy).
 5. Otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę – zasiłek nie przysługuje przez ten okres (art. 75 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt 4 ustawy).
 6. Jeżeli w okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywał za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia jeżeli zawiadomi o tym PUP – zasiłek za ten okres nie przysługuje.
 7. Pobiera stypendium z tytułu odbywania szkolenia (art. 41 ust. 1 a), stażu (art. 53 ust. 6) lub przygotowania zawodowego dorosłych (art. 53 g). Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium z tytułu odbywania szkolenia oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.
 8. Odbywa odpłatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 9. Zarejestrował się jako bezrobotny w okresie, zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej – zasiłek nie przysługuje przez okres 90 dni (art. 75 ust. 2 pkt 2).
 1. Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o czas nieprzysługiwania zasiłku z przyczyn wym. w pkt 1 ppkt 1-8 oraz o okresy zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych, przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek.
 2. Bezrobotni powyżej 50 roku życia (art. 49 pkt 3 ustawy), po upływie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania w PUP, mogą ubiegać się o przyznanie prawa do świadczenia przedemerytalnego, jeżeli spełnią warunki do nabycia tego świadczenia, określone w odrębnych przepisach (art. 58 ustawy).
 3. Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej ,prowadzenia pozarolniczej działalności lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy, o których mowa w części VI pkt 1 i 2.

Przepisy, o których mowa w części VI pkt 4 stosuje się w przypadku:

- bezrobotnych odbywających szkolenia lub staże organizowane przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy.

 1. Roszczenia do należnych a niepobranych kwot zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich do dyspozycji (art. 76 ust. 3a ustawy).
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-07-02 10:43:01)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.powiat-otwocki.pl/strona/utrata-zasilku/169