Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Utrata statusu bezrobotnego
Statystyki graficzne

Utrata statusu bezrobotnego

Zarejestrowana osoba traci status bezrobotnego, gdy:

 1. Nie spełnia warunków określonych w części II niniejszej informacji;
 2. Otrzymała pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej, albo otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy. Utrata statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności;
 3. Otrzymał(a) jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Utrata statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub wniesienie wkładu.
 4. Rozpoczęła realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisała kontrakt socjalny, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2. Utrata statusu bezrobotnego następuje od dnia następnego po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego.
 5. Odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie.

Utrata statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres: - 120 dni w przypadku pierwszej odmowy - 180 dni w przypadku drugiej odmowy - 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

 1. Odmówiła poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie. Utrata statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres wskazany w pkt. 5.
 2. Nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się na okres wskazany w pkt. 5, w zależności od liczby niestawiennictw.
 3. Złożyła wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego;
 4. Po skierowaniu nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie. Utrata statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres wskazany w pkt 5.
 5. Pozostaje niezdolna do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni. Za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych. Utrata statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90 dniowego.
 6. Nie przedstawiła zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA. Zaświadczenia ZUS ZLA nie przedstawiają osoby odbywające leczenie w zakładzie lecznictwa odwykowego. Utrata statusu bezrobotnego następuje z pierwszym dniem niezdolności do pracy.
 7. Z własnej winy przerwała szkolenie, staż, wykonywanie prac społecznie użytecznych lub inną formę pomocy określoną w ustawie. Utrata statusu następuje od dnia przerwania na okres wskazany w pkt 5.
 8. Z własnej winy przerwała program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpiła do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego. Utrata statusu następuje od dnia przerwania programu lub nieprzystąpienia do egzaminu na okres 6 miesięcy (art. 53 h ust. 2).
 9. Nie stawiła się w PUP właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania (art. 73 ust. 2a).
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:27:05)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-07-02 10:40:36)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.powiat-otwocki.pl/strona/utrata-statusu-bezrobotnego/44