Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Stypendium z tytułu podjęcia nauki
Statystyki graficzne

Stypendium z tytułu podjęcia nauki

Przyznanie stypendium dla osób bezrobotnych podejmujących dalszą naukę odbywa się na zasadach kreślonych w art. 55 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 136, poz. 1118 z późn. zm.):

1. Starosta na wniosek może przyznać stypendium osobie bezrobotnej bez kwalifikacji zawodowych, która w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w Urzędzie Pracy w Otwocku podjęła dalszą naukę:

  • w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkoła publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo
  • w szkole wyższej w systemie studiów niestacjonarnych i spełnia kryterium dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Stypendium przysługuje pod warunkiem nie przekroczenia wysokości dochodu określonego w przepisach o pomocy społecznej w kwocie:

- 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

- 456 zł na osobę w rodzinie.

2. Wysokość stypendium wynosi100% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

3. Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie wystawione przez szkołę potwierdzające rozpoczęcie i kontynuowanie nauki lub oświadczenie bezrobotnego.

4. Okres przysługiwania:

  • Stypendium przysługuje bezrobotnemu przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.
  • Prawo do stypendium przysługuje pod warunkiem, że nie zajdą okoliczności powodujące jego utratę (stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki).
  • Wypłata stypendium może być, na wniosek osoby pobierającej stypendium, przedłużona do dnia ukończenia nauki (studiów) zgodnie z programem nauczania.
  • Osobie, która w trakcie pobierania stypendium podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalności gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

5. W przypadku utraty statusu osoby bezrobotnej z innej przyczyny niż podjęcie zatrudnienia stypendium nie przysługuje.

6. Osoba, która pobrała nienależnie stypendium jest obowiązana do zwrotu stypendium w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wniosek o przyznanie stypendium na dalszą naukę do pobrania tu lub w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku ul. Górna 11, 05-400 Otwock

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:54:21)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-07-02 12:07:14)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.powiat-otwocki.pl/strona/stypendium-z-tytulu-podjecia-nauki/85