Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
Statystyki graficzne

Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej

Rejestracja osoby poszukującej pracy
 1. Poszukujący pracy zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy.
 2. Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy.
 3. Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:
  1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości;
  2. dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia;
  3. świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień;
  4. dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada.
 4. Osoba niepełnosprawna przedkłada także dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności.
 5. Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nieprzedłożenia wymaganych dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nieposiadającej kompletu dokumentów.
 7. Rejestracja poszukującego pracy następuje w dniu przedłożenia wymaganych dokumentów, po poświadczeniu poszukującego pracy własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej.
 8. W przypadku gdy poszukujący pracy był już zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, ponowna rejestracja polega na wprowadzeniu do rejestru nowych danych lub aktualizacji istniejących.
 9. Osoba zarejestrowana zawiadamia w terminie 7 dni powiatowy urząd pracy o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej.
 10. Osoba, która ma zamiar zmienić miejsce zameldowania lub pobytu, informuje powiatowy urząd pracy, w którym jest zarejestrowana, o terminie tej zmiany i składa wniosek o przesłanie odpisów karty rejestracyjnej oraz innych dokumentów do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na planowane miejsce zameldowania lub pobytu.
 11. Osoba, która zmieniła miejsce zameldowania lub miejsce pobytu, zgłasza się w powiatowym urzędzie pracy, właściwym dla aktualnego miejsca zameldowania lub pobytu, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania lub pobytu.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:36:25)
Zredagowana przez: PUP Otwock (2015-03-26 11:47:44)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.powiat-otwocki.pl/strona/rejestracja-osob-nie-korzystajacych-z-uslugi-internetowej/55