Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
Statystyki graficzne

Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej

 • Bezrobotny zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowany – do PUP, na którego obszarze przebywa (§ 2 ust. 1 rozp. I).
 • Poszukujący pracy zgłasza się w celu dokonania rejestracji do PUP. Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym PUP.
 • Osoba, która nie jest zameldowana lub posiada zameldowanie na pobyt stały jako bezrobotna w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy dokonywaniu rejestracji składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym PUP jako bezrobotna. (§ 2 ust. 2 rozp. I).
 • Rejestracja bezrobotnego oraz poszukującego pracy następuje w dniu przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 rozp. I, po poświadczeniu przez bezrobotnego lub poszukującego pracy własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń, zamieszczonych w karcie rejestracyjnej. (§ 4 ust. 1 rozp. I).
 • Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji (§ 3 ust. 1-2 rozp. I):
  1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości;
  2. dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia;
  3. świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień;
  4. dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada;
  5. osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów, o których mowa w ppkt 1-4, przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności;
 • Osoba zarejestrowana zawiadamia w terminie 7 dni powiatowy urząd pracy o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej. (§ 4 ust. 4 rozp. I).
 • Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 5 ppkt 1-3 i 5 (§ 3 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 rozp. I), lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrująca się (§ 3 ust. 4 rozp. I).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nie posiadającej kompletu dokumentów (§ 3 ust. 5 rozp. I).

 1. Rejestracja osoby, o której mowa w przepisach rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71/EWG z dnia 14 czerwca 1971r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 149 z 05.07.1971r. z późn. zm.), następuje w dniu przedłożenia odpowiednich dokumentów stwierdzających tożsamość, po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej (§ 4 ust. 3 rozp. I).
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:29:58)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-07-02 10:39:35)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.powiat-otwocki.pl/strona/rejestracja-osob-nie-korzystajacych-z-uslugi-internetowej/48