Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Prawa bezrobotnych
Statystyki graficzne

Prawa bezrobotnych

UPRAWNIENIA BEZROBOTNEGO:

 

1. Bezrobotny ma prawo do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, o ile nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu. Uprawnienie przysługuje również dla członków rodziny bezrobotnego po uprzednim zgłoszeniu do ubezpieczenia, o ile nie posiadają oni tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.
W przypadku utraty uprawnień lub nabycia własnego tytułu ubezpieczenia przez członka rodziny, bezrobotny ma obowiązek wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego tego członka rodziny.

 

2. Za bezrobotnych w okresie pobierania zasiłku urząd pracy odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

 

3. W przypadku osób pobierających stypendium z tytułu odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych opłacone są składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe.

 

4. Bezrobotny, który nabył w Rzeczypospolitej Polskiej prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia i udaje się do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu poszukiwania pracy, może ubiegać się o transfer zasiłku w instytucji właściwej ( Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16).

Osoby bezrobotne, które poprzednio były zatrudnione w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą wystąpić do Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Warszawie ul.Młynarska16, o sumowanie okresów zatrudnienia. Osoby bezrobotne, które były zatrudnione w krajach członkowskich UE lub krajach EOG mogą wystąpić do WUP (Warszawa ul.Młynarska16) o pozyskanie dokumentów niezbędnych do ustalenia przez Marszałka Województwa Mazowieckiego prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Okresy pracy w krajach wyżej wymienionych należy wykazać podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.

 

5. Bezrobotny bez prawa do zasiłku korzystający z świadczeń z pomocy społecznej może być skierowany do wykonywania prac społecznie użytecznych w wymiarze do 10 godzin tygodniowo na terenie gminy,
w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa.

 

6. Bezrobotny ma prawo do korzystania z usług i instrumentów rynku pracy. Podstawowymi usługami rynku pracy są:

 

        1) pośrednictwo pracy, w tym w ramach sieci EURES,

        2) poradnictwo zawodowe,

        3) szkolenia,

 

Instrumentami rynku pracy wspierającymi podstawowe usługi rynku pracy są:

 

 • Finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, szkolenia lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego poza miejscem zamieszkania w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy,

 

 • Finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inna prace zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez powiatowy urząd pracy,

 

 • Refundacje wyposażenia miejsc pracy, podjęcie działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji, doradztwa,

 

 • Refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne
  w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,

 

 • Finansowanie dodatków aktywizacyjnych,

 

 • Finansowanie kosztów zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i poszukujących pracy,
  w związku z udziałem tych osób w targach pracy i giełdach pracy organizowanych przez wojewódzki urząd pracy w ramach pośrednictwa pracy, w szczególności prowadzonego w ramach sieci EURES.

 

Wobec osób bezrobotnych zgodnie z ustalonym profilem pomocy dodatkowo mogą być stosowane następujące działania:

 

 1. kierowanie do prac interwencyjnych,
 2. kierowanie na roboty publiczne,
 3. kierowanie do zatrudnienia w ramach jednorazowej refundacji składek na ubezpieczenie społeczne,
 4. kierowanie do prac społecznie użytecznych,
 5. kierowanie na szkolenia,
 6. kierowanie na staże,
 7. przyznanie bezrobotnemu do 30 r.ż. bonu zatrudnieniowego,
 8. przyznanie bezrobotnemu do 30 r.ż. bonu na zasiedlenie,
 9. przyznanie bonu stażowego do 30 r.ż.,
 10. przyznanie bonu szkoleniowego do 30 r.ż.,
 11. dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej, która ukończyła 50 r.ż.,
 12. przyznanie pracodawcy świadczenia aktywizacyjnego w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej,
 13. kosztów poniesionych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne zaskierowanie do pracy bezrobotnego do 30r.ż.,
 14. program aktywizacji i integracji(PAI),
 15. kierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych,
 16. refundowanie kosztów opieki nad dziećmi,
 17. grant na telepracę.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:42:07)
Zredagowana przez: PUP Otwock (2015-03-26 14:01:58)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.powiat-otwocki.pl/strona/prawa-bezrobotnych/60