Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Obowiązki bezrobotnych
Statystyki graficzne

Obowiązki bezrobotnych

Osoby bezrobotne mają obowiązek:

1. Zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. W przypadku bezrobotnego będącego dłużnikiem alimentacyjnym w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wyznaczony termin nie może być dłuższy niż 90 dni (art. 33 ust. 3 ustawy).

Bezrobotny, który nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa, zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego.

Dyspozycja zawarta w art. 33 ust. 4 pkt 4 stanowi, że niestawiennictwow wyznaczonym terminie tylko wówczas nie skutkuje utratą statusu bezrobotnego, kiedy bezrobotny łącznie spełni dwa warunki, tj.:

- powiadomi urząd pracy w ciągu 7 dni o przyczynie niestawiennictwa oraz

- przyczyna niestawiennictwa była uzasadniona.

Jeżeli choćby jeden z tych warunków nie zostanie spełniony, wówczas wydawana jest decyzja o utracie statusu bezrobotnego.

Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy odpowiednio na okres wskazany w art. 33 ust. 4 pkt 3 ustawy, tj. na okres 120 dni, 180 dni lub 270 dni w zależności od liczby niestawiennictw.

Za uzasadnioną przyczynę niestawiennictwa należy uznać niezdolność do pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny. Warunkiem koniecznym jest w tej sytuacji przedstawienie zaświadczenia na druku ZUS ZLA, które wystawia lekarz prowadzący leczenie. (art. 80 ustawy).Bezrobotni bez prawa do zasiłku mogą przedkładać zwolnienia lekarskie również na innych drukach niż ZUS ZLA.

Ponadto niestawiennictwo w urzędzie może być usprawiedliwione innymi przyczynami niż choroba np. zdarzeniami losowymi jak: wezwanie do sądu, pogrzeb, powódź, pożar itp.

2. Bezrobotny ma obowiązek przyjmowania odpowiedniej pracy, tj. zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięcznie wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy).

Bezrobotny, który odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, traci status bezrobotnego od dnia odmowy na okres (art. 33 ust. 4 pkt 3 ustawy) :

- 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

- 180 dni w przypadku drugiej odmowy,

- 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

3. Bezrobotny ma obowiązek poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie. Bezrobotny, który odmówił poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym traci status bezrobotnego od dnia odmowy na okres wskazany w pkt 2.

4. W przypadku zmiany przez bezrobotnego miejsca zamieszkania skutkującej zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy bezrobotny jest obowiązany powiadomić osobiście o tym fakcie urząd pracy, w którym jest dotychczas zarejestrowany oraz stawić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania (art. 73 ust. 2a ustawy).

Bezrobotny, który nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania traci status osoby bezrobotnej (art. 33 ust. 4 pkt 4a ustawy).

5. Na wniosek osoby, o której mowa w pkt 4, powiatowy urząd pracy przesyła dane zgromadzone w karcie rejestracyjnej oraz kopie dokumentów zgromadzonych w postaci papierowej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na planowane miejsce zamieszkania.

6. Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku (art. 74 ustawy).

Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną prace zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł (art. 119 ust. 2 ustawy).

7. Bezrobotny, który w okresie nie dłuższym niż 10 dni, przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie za granicą lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego (art. 75 ust. 3 ustawy).

8. Bezrobotny jest obowiązany do składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej(art. 233 § 1 kodeksu karnego) oraz innych dokumentów, niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów (art. 75 ust. 6 ustawy).

9. Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne jest obowiązana do zwrotu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w przedmiocie obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego,kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne (art. 76 ust. 1 ustawy).

10. Za nienależnie pobrane świadczenie pieniężne uważa się (art. 76 ust. 2 ustawy):

- świadczenie pieniężne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego pobierania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach;

- świadczenie pieniężne wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę pobierającą to świadczenie;

- zasiłek, stypendium lub inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ, który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia na zasadach określonych w art. 78 ustawy;

- koszty szkolenia, w przypadku określonym w art. 41 ust. 6 ustawy lub w przypadku gdy skierowanie na szkolenie nastąpiło na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną na szkolenie;

- koszty przygotowania zawodowego dorosłych w przypadku określonym w art. 53 h ust. 1 ustawy lub w przypadku gdy skierowanie na przygotowanie zawodowe dla dorosłych nastąpiło na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną na przygotowanie zawodowe dorosłych;

- zasiłek wypłacony za okres, za który w związku z orzeczeniem sądu, wypłacono wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę;

- świadczenie pieniężne wypłacone z Funduszu Pracy za okres po śmierci uprawnionego;

- świadczenie przedemerytalne wypłacone w kwocie zaliczkowej, jeżeli organ rentowy odmówił wydania decyzji ustalającej wysokość emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego.

11. Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem przypadku, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej (art. 41 ust. 6ustawy). Przepis ten dotyczy również stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.

Bezrobotny, który z własnej winy przerwał szkolenie, staż przygotowanie zawodowe dorosłych, zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego od dnia przerwania na okres 120 dni, 180 dni lub 270 dni w zależności od liczby przerwań i odmów form aktywizacji (art. 33 ust. 4 pkt 3 i 7 ustawy).

12. Bezrobotni, z wyjątkiem odbywających leczenie w zakładzie lecznictwa odwykowego, są obowiązani do przedstawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny na druku ZUS ZLA. Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy (art. 80 ust. 2 i art. 33 ust. 4 pkt 10 ustawy). Bezrobotni bez prawa do zasiłku mogą przedkładać zaświadczenia lekarskie również na innych drukach niż ZUS ZLA

13. Bezrobotny zawiadamia powiatowy urząd pracy o niezdolności do pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia lekarskiego oraz dostarcza to zaświadczenie w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia.Zaświadczenie, o którym mowa wyżej może być dostarczone z przekroczeniem terminu 7 dni tylko w uzasadnionych przypadkach - § 7 ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.08.2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2009r. Nr 136, poz. 1118 ze zm.).

14. Osoba bezrobotna zostaje pozbawiona statusu, jeżeli pozostaje niezdolna do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni.

Za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowegow sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego (art. 33 ust. 4 pkt 9 ustawy).

Problem ubezpieczenia zdrowotnego po pozbawieniu statusu bezrobotnego nie należy bezpośrednio do właściwości PUP. Jednak należy zwrócić uwagę na art. 54 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którymi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej (np. świadczenia zdrowotnego – profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie lub poprawa stanu zdrowia oraz inne) są uprawnione wszystkie osoby posiadające obywatelstwo polskie i mające miejsce zamieszkania w Polsce które spełniają kryterium dochodowe z art. 8 ustawy o pomocy społecznej (542 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 456 zł dla osoby w rodzinie), albo które nie ukończyły 18 roku życia lub są w ciąży lub połogu – na podstawie decyzji wójta (burmistrza lub prezydenta) – przez okres 90 dni od dnia wydania takiej decyzji. Decyzja może być wydana na wniosek osoby – lub w stanie nagłym – na wniosek jednostki udzielającej świadczenia zdrowotnego.

Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży z powodu niezdolności do pracy związanej z ciążą trwającą przez nieprzerwany okres 90 dni, o którym mowa w ust. 4 pkt 9, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samą bezrobotną (art. 33 ust. 4d).

Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego:

a) kobiety po urodzeniu dziecka

b) bezrobotnego po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpienie do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej – z uwagi na brak zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia spowodowany opieką nad tym dzieckiem przez okres, przez który przysługiwałby im, zgodnie z odrębnymi przepisami zasiłek macierzyński w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samego bezrobotnego (art. 33 ust. 4g).

15. Osoba bezrobotna jest obowiązana zawiadomić osobiście powiatowy urząd pracy o wszelkich zmianach w danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia(§ 8 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.11.2012r. w sprawie rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy (DZ. U. z 2012, poz. 1299)

16. Osoba Bezrobotna obowiązana jest do powiadomienia PUP o udziale w szkoleniu bez skierowania Starosty, finansowanym z publicznych środków wspólnotowych ikrajowych organizowanym przez inny podmiot niż urząd, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. (art. 41 ust.11).

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149).

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:42:45)
Zredagowana przez: PUP Otwock (2015-03-26 14:17:56)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.powiat-otwocki.pl/strona/obowiazki-bezrobotnych/62