Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dodatek aktywizacyjny
Statystyki graficzne

Dodatek aktywizacyjny

DODATEK AKTYWIZACYJNY

Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli:

  • Z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Dodatek przysługuje w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.
  • W wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatek przysługuje w wysokości różnicy między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku dla bezrobotnych, przez okres w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

 

Aby ubiegać się o przyznanie dodatku aktywizacyjnego należy złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku w sekretariacie wraz z załączoną do niego umową o pracę. Dodatek aktywizacyjny przysługuje od dnia złożenia wniosku, nie wcześniej niż od dnia podjęcia zatrudnienia. Wniosek o dodatek aktywizacyjny można złożyć w każdym okresie trwania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Druk wniosku o przyznanie dodatku aktywizacyjnego można uzyskać w pokoju Nr 15 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Pracy www.pup.powiat-otwocki.pl

UWAGA!!!

W przypadku zawarcia umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej albo innej umowy o świadczenie usług na okres krótszy niż okres, na który przyznano dodatek aktywizacyjny, osoba pobierająca ww. świadczenie zobowiązana jest do przedłożenia kolejnej umowy, bowiem stanowi ona podstawę do kontynuacji jego wypłaty. Niedostarczenie dokumentu potwierdzającego dalsze zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej spowoduje wstrzymanie ww. świadczenia.

Przerwa pomiędzy kolejnymi umowami skutkuje pozbawieniem dodatku aktywizacyjnego ( nie dotyczy dni świątecznych).

Osoba pobierająca dodatek aktywizacyjny zobowiązana jest niezwłocznie informować Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku o ustaniu zatrudnienia.

Dodatek aktywizacyjny przysługuje za okres zatrudnienia i wszelkie świadczenia wypłacone za okres po ustaniu zatrudnienia będą stanowić nienależnie pobrane świadczenie, które podlega zwrotowi ( art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia(…)).

 

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

  • Skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  • Podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny.
  • Podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.

 

Podstawa prawna dotycząca dodatku aktywizacyjnego:

Art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.).

Dodatkowe informacje

  1. 1.Od 01.01.2013r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1600 zł brutto.
  2. 2.Od 01.06.2012r. wysokość dodatku aktywizacyjnego ( do 50% zasiłku podstawowego) wynosi 397,10 zł.
  3. 3.Od 01.06.2012r. wysokość zasiłku podstawowego 100% wynosi:

- 794,20 zł miesięcznie w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku.

  1. 4.Inna praca zarobkowa- oznacza to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkowstwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.
  2. 5.Zatrudnienie- oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą tzw. chałupnictwo.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:52:01)
Zredagowana przez: PUP Otwock (2016-12-05 10:22:30)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego (.doc 34.5kB) 2013-07-02 34.5kB Plik: Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego.doc (34.5kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.powiat-otwocki.pl/strona/dodatek-aktywizacyjny/80