Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki bezrobocia

Powiat otwocki

Zobacz również:
2015 Styczeń
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Styczeń 2015
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 489 210 152 83 3875 1749 684 366
w tym
osoby
poprzednio pracujące 434 190 133 72 3381 1525 682 364
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
30 14 24 15 368 210 215 127
dotychczas nie pracujące 55 20 19 11 494 224 2 2
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 193 84 69 40 1379 610 263 138
w tym posiadający gospodarstwo rolne 14 8 4 2 108 49 38 20
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 33 16 8 2 157 86 8 5
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia - - - - 12 8 2 -
Cudzoziemcy 149 68 34 19 1216 509 154 83
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 87 34 27 15 676 306 2 2

W tym

Do 25 roku życia - 9 - 9 - 258 - 11
długotrwale bezrobotne 461 204 115 65 3112 1388 451 229
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka X 81 X 32 X 484 X 61
Powyżej 50 roku życia 95 41 26 13 487 248 38 19
Bez kwalifikacji zawodowych 162 71 44 26 1770 740 10 7
Bez doświadczenia zawodowego 123 42 27 10 1274 438 289 126
Bez wykształcenia średniego - - - - - - - -
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) 44 27 21 16 361 283 69 54
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia - - - - 3 1 2 -
Niepełnosprawni 20 8 1 1 194 81 27 12
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 3722 1689 1319 590 633 345 - -
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 489 210 193 84 130 65
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 116 54 43 23 36 16

z tego

po raz pierwszy 373 156 150 61 94 49
po raz kolejny - - - - - -

z tego

po pracach interwencyjnych 2 - 1 - - -
po robotach publicznych 5 5 4 4 - -
po stażu - - - - - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 336 150 133 64
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 152 83 69 40
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 148 81 67 40

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 5 2 3 -

z tego

niesubsydiowanej - - - -
w tym pracy sezonowej 4 2 2 -
subsydiowanej - - - -

z tego

prac interwencyjnych 3 2 1 -
robót publicznych - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 1 - 1 -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
rozpoczęcie stażu - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - -
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy - - - -
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego - - - -
podjęcia nauki 1 1 1 1
ukończenia 60/65 lat - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - -
innych - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - - - -
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 3 1 2 1

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie - - - - - -
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 139 47 45 15 - -
z tego po raz pierwszy 17 11 9 5 X X
po robotach publicznych - - - - - -

W tym

po pracach interwencyjnych 2 2 - - - -
po raz kolejny (od 1990) 5 - 1 - - -
po stażu 3 3 2 2 - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych 14 2 4 - - -
po szkoleniu 3875 1749 1379 610 - -
po pracach społecznie użytecznych 924 467 353 184 - -
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego 892 456 458 238 1234 422
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 177 81 95 41 123 42

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 58 29 37 15 22 8

z tego

niesubsydiowanej 119 52 58 26 101 34
w tym pracy sezonowej - - - - - -
subsydiowanej - - - - 2 -
z tego prac interwencyjnych 4 4 3 3 - -
robót publicznych - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - - -
inne 112 51 62 28 83 26
rozpoczęcia szkolenia 55 32 26 13 27 10
rozpoczęcia stażu 54 31 25 12 25 9
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 2 - 1 - 1 1
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej - - - - - -
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 1 1 1 1 2 1
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 1 1 1 1 2 1
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego - - - - - -
podjęcia nauki - - - - - -
ukończenia 60/65 lat - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - - -
innych - - - - - -
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy - - - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - - - - - -
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy - - - - - -
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych - -
zatrudnione przy robotach publicznych - -
odbywające szkolenie - -
odbywające staż 1 1
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie - -
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym - -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym - -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 2 1
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 49 16
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 3 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego - -

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 2 -
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy 9 2
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji 948 484
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 323 166
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 7 4
żołnierze rezerwy 57 16
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 95 72
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 46 30
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy - - - -
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS - - X X

w tym

projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 6 3 - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 60 28 - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 10 3 - -