Nabór wniosków na realizację programu staży w ramach projektu „CZAS NA ZMIANY”

 

 

 

Otwock, dnia 21.02.2014r.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza nabór wniosków
na realizację programu staży dla skierowanych osób bezrobotnych

w ramach projektu „CZAS NA ZMIANY” współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ZASADY NABORU WNIOSKÓW

 

Termin składania wniosków:

 

 

07.03.2014r. – 14.03.2014r. do godz. 16.00

 

Miejsce składania wniosków:

 

Wnioski o zorganizowanie stażu należy składać w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, ul. Górna 11
w godzinach urzędowania od 8:00 do 16:00
Sekretariat urzędu - pokój Nr 14

E-mail: sekretariat@pup.powiat-otwocki.pl

Sposób i formy składania wniosków:

 

 • wnioski można składać osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną (podpis elektroniczny) lub przesyłką kurierską; w przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku,
 • wnioski należy składać wyłącznie w formie pisemnej na obowiązującym druku,
 • każdy punkt wniosku powinien być wypełniony w sposób czytelny, niedopuszczalne jest jakiekolwiek modyfikowanie lub usuwanie elementów wniosku – dopuszcza się dodawanie stron, rozszerzenie rubryk wynikające z objętości treści.

 

Nie wypełnienie jakiejkolwiek pozycji lub brak wszystkich wymaganych załączników spowoduje, że wniosek nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK I KTO MOŻE ZOSTAĆ OBJĘTY PROGRAMEM

 

Kto może składać wnioski:

 

O zorganizowanie stażu może występować podmiot, który:

 1. nie zalega w dniu złożenia wniosku w odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 2. nie zalega w dniu złożenia wniosku w regulowaniu należności podatkowych;
 1. w okresie do 365 dni przed złożeniem wniosku nie został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych i nie jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie;
 2. gwarantuje efektywność zatrudnienia.

 

Kto może zostać objęty programem:

Programem staży mogą być objęte osoby bezrobotne które spełniają co najmniej jeden z warunków art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:

 1. bezrobotny do 25 roku życia,
 2. bezrobotny do 27 roku życia, jeżeli od ukończenia szkoły wyższej nie upłynęło 12 miesięcy,
 3. bezrobotny długotrwale lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 4. bezrobotny powyżej 50 roku życia,
 5. bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 6. bezrobotny samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 7. bezrobotny, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 8. bezrobotny niepełnosprawny.

 

Zgodnie z kryteriami dostępu określonymi w Planie Działania dla Priorytetu VI PO KL na lata 2014 – 2015
program staży skierowany jest w szczególności do osób bezrobotnych:

  1. poniżej 25 roku życia ( w tym osoby nie uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
  2. powyżej 50 roku życia,
  3. niepełnosprawnych.

 

 

ZASADY OCENY WNIOSKÓW

 

 

KRYTERIUM OCENY WNIOSKU

 

LICZBA PUNKTÓW

1.

Zobowiązanie do zatrudnienia po okresie stażu
max 20 pkt.:

przy efektywności
od 100% – 70%

 • deklaracja zatrudnienia na okres równy lub dłuższy niż okres stażu
 • deklaracja zatrudnienia na okres krótszy niż okres stażu

 

20

 

15

 

Zobowiązanie do zatrudnienia po okresie stażu
max 10 pkt.:

przy efektywności
od 70% i poniżej

 • deklaracja zatrudnienia na okres równy lub dłuższy niż okres stażu
 • deklaracja zatrudnienia na okres krótszy niż okres stażu

 

10

 

5

 

2.

Rodzaj uzyskanych umiejętności po stażu max 15 pkt.:

 • uzyskane umiejętności zapewnią istotny rozwój kompetencji

 

1-15 pkt.

 

3.

Dotychczasowa współpraca dotycząca organizacji staży z PUP w Otwocku w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku max 10 pkt.:

 • efektywność zatrudnienia powyżej 50%
 • efektywność zatrudnienia od 50% i poniżej
 • brak efektywności zatrudnienia
 • nie wywiązywanie się z warunków umowy

/nie zatrudnienie po stażu mimo deklaracji – z wyłączeniem odmowy podjęcia zatrudnienia przez stażystę lub przerwania stażu z winy stażysty/

 

 

 

10 pkt.

5 pkt.

0 pkt.

-10 pkt.

 

 

 

4.

Brak współpracy z PUP w Otwocku w zakresie realizacji
ww. programu

 

5 pkt.

5.

Siedziba pracodawcy max 5 pkt.:

 • Wnioski złożone przez pracodawców z terenu powiatu otwockiego
 • Wnioski złożone przez pracodawców z poza terenu powiatu otwockiego

 

5 pkt.

 

0 pkt.

 

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów – 50

Minimalna liczba punktów jaką trzeba uzyskać, aby wniosek został pozytywnie rozpatrzony - 30

 

Spośród zaakceptowanych wniosków pierwszeństwo w realizacji uzyskają te, które otrzymały największą liczbę punktów.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Planowana ilość osób do objęcia programem

 

II nabór

 

Liczba organizowanych miejsc pracy
- dla 100 osób

 

Planowany termin rozpoczęcia staży: IV - V / 2014

Okres staży organizowanych w 2014 roku
nie może przekroczyć 7 miesięcy

 

Przysługujące świadczenia dla osób bezrobotnych:

 

Stypendium w wysokości 120% zasiłku
tj. 988,40 zł
. brutto (miesięcznie)

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:

 1. Program stażu (sporządzony oddzielnie dla każdego stanowiska)
 2. Kserokopia dokumentu poświadczającego formę prawną istnienia firmy, (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku spółek cywilnych dodatkowo umowa spółki cywilnej lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub uchwała o powołaniu jednostki).
 3. Kserokopia NIP-u
 4. Kserokopia REGON-u
 1. Oświadczenie o braku zaległości w odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 1. Oświadczenie o braku zaległości w regulowaniu należności podatkowych
 2. Zgłoszenie krajowej oferty pracy w ramach stażu.

 

Sposób rozpatrywania wniosków

 • Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej

Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności wniosku (wypełnienie wszystkich punktów oraz dołączenie wszystkich załączników)

 • Ocenę merytoryczną i kwalifikację wniosku do realizacji w ramach środków z algorytmu lub Rezerwy MPiPS dokonuje Komisja powołana przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
 • Ostateczną decyzję w sprawie złożonych wniosków podejmuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Komisji
 • W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku Pracodawca otrzymuje informację o wyniku rozpatrzenia wniosku

Urząd zastrzega sobie prawo do zmian w założeniach niniejszego naboru wniosków oraz zmniejszenia liczby osób proponowanych na staż przez Pracodawcę.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

 • Brak środków odwoławczych.
 • Nie ma możliwości odwołania się od decyzji Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku w sprawie rozpatrzenia wniosku.

Druki do pobrania ze strony

www.pup.powiat-otwocki.pl

Dokumenty do pobrania – dla Pracodawców regulamin/Wniosek – Staże:

 1. Zasady Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku dotyczące organizacji stażu
 2. Wniosek o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

 

Wnioski złożone przed lub po wskazanym terminie naboru wniosków
nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Aktualność dodana przez: PUP Otwock (2014-02-21 14:46:11) , zredagowana przez: PUP Otwock (2014-02-21 14:52:59)
Data wydarzenia : 2014-03-07
Data publikacji : 2014-02-21

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Regulamin staży 2014-01-21 83.5kB POBIERZ
Dokument EFS wniosek na staż 2014-02-21 318kB POBIERZ