Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2067
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 82957
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 8008
Przyznanie statusu bezrobotnego 6681
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3915
Utrata statusu bezrobotnego 3487
Utrata statusu poszukującego pracy 1974
Rejestracja bezrobotnych 26404
Rejestracja przez Internet 26454
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5332
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 13617
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 9793
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2908
Rejestracja poszukujących pracy 8393
Rejestracja przez Internet 6080
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2620
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4676
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2497
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 8531
Prawa bezrobotnych 5469
Prawa poszukujących pracy 3402
Obowiązki bezrobotnych 11868
Obowiązki poszukujących pracy 2897
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 15172
Pośrednictwo pracy krajowe 3943
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2172
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5374
Warsztaty grupowe w ramach poradnictwa zawodowego 2569
Zasoby Informacji Zawodowych 4191
Klasyfikacja zawodów i specjalności 5254
Rynek pracy 2919
Instytucje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych, poszukiwania pracy lub podejmowanie działalności gospodarczej 4311
Szkoły i instytucje szkoleniowe 3092
Stowarzyszenia zawodowe i formy ich działania 1892
Metody i sposoby poszukiwania pracy w kraju 1828
Metody i sposoby poszukiwania pracy za granicą 3974
Zasady przygotowania, rodzaje i wzory dokumentów aplikacyjnych 3160
Strony internetowe z informacjami przydatnymi w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy 1956
Warunki świadczenia pracy 1797
Warunki podejmowania działalności gospodarczej (przepisy prawne, procedury postępowania i wzory dokumentów) 2655
Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 2168
Dostęp do zasobów informacji zawodowych 1870
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4525
Szkolenia zawodowe 10677
Analiza skuteczności i efektywności szkoleń 5497
Regulamin organizacji szkoleń 5126
Plan Szkoleń 4817
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3859
Staże 9022
Prace interwencyjne 3140
Roboty publiczne 2606
Prace społecznie użyteczne 3319
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2691
Bon na zasiedlenie 4174
Bon szkoleniowy 4925
Bon stażowy 6295
Bon zatrudnieniowy 4536
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 23319
Wysokość świadczeń pieniężnych 10362
Zasiłek dla bezrobotnych 9754
Utrata zasiłku 5645
Transfer zasiłku 4812
Ubezpieczenie zdrowotne 3616
Dodatek aktywizacyjny 7227
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 24383
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4864
Zwrot kosztów przejazdu 2983
Zwrot kosztów zakwaterowania 2589
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5923
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 5255
Pożyczka szkoleniowa 5183
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1857
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4536
Inne finansowe formy wsparcia 6167
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2704
Dokumenty do pobrania 21508
Agencje zatrudnienia 4466
Inne informacje 4065
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 7435
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 42368
Zgłoszenie oferty pracy 12316
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 8059
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 5650
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4489
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4028
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2453
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2261
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 15176
Pośrednictwo pracy krajowe 2188
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2419
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2290
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3686
Fundusz szkoleniowy 6048
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2318
Staże 15118
Prace interwencyjne 6754
Roboty publiczne 4587
Prace społecznie użyteczne 3391
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 9319
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2532
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2141
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4449
Zwolnienia grupowe 2597
Wysokość świadczeń pieniężnych 4022
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia 3769
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 409
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2909
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2594
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 4278
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2831
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2181
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 9532
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4933
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2824
Tryb postępowania 2536
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2241
Wymagane dokumenty 2813
Opłaty 2154
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2984
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2106
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3860
Dokumenty do pobrania 18334
Inne informacje 2881
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3402
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 69547
Dyrekcja Urzędu Pracy 8558
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4594
Programy 5440
Partnerstwo Lokalne 827
I Konferencja 665
II Konferencja 513
III Konferencja 558
IV Konferencja 631
V Konferencja 586
Analizy i statystyki 4603
Statystyki 3049
Statystyka miesięczna 1838
2013 1368
2014 1480
2015 2286
2016 405
2017 456
Analiza miesięczna 3046
Analiza półroczna i roczna 4157
Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5180
Barometr Zawodów 538
2017 527
Projekty EFS 5333
Realizowane 4548
Zakończone 3088
Raport z ewaluacji 4250
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5149
Przydatne linki 5046
Pytanie do urzędu 2435
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2796
Ankieta oceniająca stronę internetową 2424
Dokumenty do pobrania 8074