Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1920
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 79161
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 7587
Przyznanie statusu bezrobotnego 6351
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3667
Utrata statusu bezrobotnego 3275
Utrata statusu poszukującego pracy 1786
Rejestracja bezrobotnych 24937
Rejestracja przez Internet 25181
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5035
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 12855
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 9328
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2735
Rejestracja poszukujących pracy 7923
Rejestracja przez Internet 5732
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2416
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4409
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2295
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 8050
Prawa bezrobotnych 5227
Prawa poszukujących pracy 3151
Obowiązki bezrobotnych 11307
Obowiązki poszukujących pracy 2690
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 14493
Pośrednictwo pracy krajowe 3718
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2006
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5138
Warsztaty grupowe w ramach poradnictwa zawodowego 2352
Zasoby Informacji Zawodowych 3966
Klasyfikacja zawodów i specjalności 5040
Rynek pracy 2716
Instytucje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych, poszukiwania pracy lub podejmowanie działalności gospodarczej 4141
Szkoły i instytucje szkoleniowe 2824
Stowarzyszenia zawodowe i formy ich działania 1690
Metody i sposoby poszukiwania pracy w kraju 1651
Metody i sposoby poszukiwania pracy za granicą 3774
Zasady przygotowania, rodzaje i wzory dokumentów aplikacyjnych 2962
Strony internetowe z informacjami przydatnymi w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy 1787
Warunki świadczenia pracy 1617
Warunki podejmowania działalności gospodarczej (przepisy prawne, procedury postępowania i wzory dokumentów) 2467
Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 1964
Dostęp do zasobów informacji zawodowych 1678
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4239
Szkolenia zawodowe 10134
Analiza skuteczności i efektywności szkoleń 5217
Zasady organizacji szkoleń 4836
Plan Szkoleń 4578
Terminarz naboru na szkolenia 6033
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3641
Staże 8645
Prace interwencyjne 2896
Roboty publiczne 2390
Prace społecznie użyteczne 3121
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2535
Bon na zasiedlenie 3919
Bon szkoleniowy 4666
Bon stażowy 6084
Bon zatrudnieniowy 4278
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 22231
Wysokość świadczeń pieniężnych 10030
Zasiłek dla bezrobotnych 9367
Utrata zasiłku 5417
Transfer zasiłku 4587
Ubezpieczenie zdrowotne 3367
Dodatek aktywizacyjny 6868
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 23102
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4588
Zwrot kosztów przejazdu 2756
Zwrot kosztów zakwaterowania 2401
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5670
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 5041
Pożyczka szkoleniowa 4926
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1671
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4259
Inne finansowe formy wsparcia 5857
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2450
Dokumenty do pobrania 20256
Agencje zatrudnienia 4212
Inne informacje 3821
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 7053
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 39139
Zgłoszenie oferty pracy 11431
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 7479
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 5291
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4203
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3728
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2274
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2112
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 14194
Pośrednictwo pracy krajowe 2030
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2226
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2107
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3430
Fundusz szkoleniowy 5633
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2128
Staże 14526
Prace interwencyjne 6512
Roboty publiczne 4407
Prace społecznie użyteczne 3223
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 9019
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2364
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2006
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4217
Zwolnienia grupowe 2387
Wysokość świadczeń pieniężnych 3860
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia 3438
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 101
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2717
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2431
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 4129
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2707
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2029
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 8702
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4307
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2437
Tryb postępowania 2289
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1976
Wymagane dokumenty 2499
Opłaty 1882
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2874
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1871
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3432
Dokumenty do pobrania 16948
Inne informacje 2618
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3175
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 65615
Dyrekcja Urzędu Pracy 8105
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4393
Programy 5138
Partnerstwo Lokalne 580
I Konferencja 440
II Konferencja 333
III Konferencja 356
IV Konferencja 451
V Konferencja 361
Analizy i statystyki 4341
Statystyki 2827
Statystyka miesięczna 1626
2013 1138
2014 1276
2015 2028
2016 126
2017 129
Analiza miesięczna 2830
Analiza półroczna i roczna 3938
Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5000
Barometr Zawodów 337
2017 321
Projekty EFS 5063
Realizowane 4298
Zakończone 2871
Raport z ewaluacji 4056
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4819
Przydatne linki 4784
Pytanie do urzędu 2170
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2602
Ankieta oceniająca stronę internetową 2258
Dokumenty do pobrania 7617