Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2279
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 86255
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 8449
Przyznanie statusu bezrobotnego 7097
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4228
Utrata statusu bezrobotnego 3792
Utrata statusu poszukującego pracy 2227
Rejestracja bezrobotnych 27750
Rejestracja przez Internet 27683
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5675
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 14209
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 10292
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3128
Rejestracja poszukujących pracy 8826
Rejestracja przez Internet 6502
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2870
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4996
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2756
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 8972
Prawa bezrobotnych 5772
Prawa poszukujących pracy 3691
Obowiązki bezrobotnych 12489
Obowiązki poszukujących pracy 3167
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 15808
Pośrednictwo pracy krajowe 4259
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2401
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5674
Warsztaty grupowe w ramach poradnictwa zawodowego 2850
Zasoby Informacji Zawodowych 4507
Klasyfikacja zawodów i specjalności 5560
Rynek pracy 3212
Instytucje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych, poszukiwania pracy lub podejmowanie działalności gospodarczej 4560
Szkoły i instytucje szkoleniowe 3433
Stowarzyszenia zawodowe i formy ich działania 2147
Metody i sposoby poszukiwania pracy w kraju 2055
Metody i sposoby poszukiwania pracy za granicą 4201
Zasady przygotowania, rodzaje i wzory dokumentów aplikacyjnych 3422
Strony internetowe z informacjami przydatnymi w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy 2164
Warunki świadczenia pracy 2047
Warunki podejmowania działalności gospodarczej (przepisy prawne, procedury postępowania i wzory dokumentów) 2898
Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 2407
Dostęp do zasobów informacji zawodowych 2111
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4844
Szkolenia zawodowe 11248
Analiza skuteczności i efektywności szkoleń 5848
Regulamin organizacji szkoleń 5556
Plan Szkoleń 5140
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4144
Staże 9404
Prace interwencyjne 3438
Roboty publiczne 2904
Prace społecznie użyteczne 3577
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2914
Bon na zasiedlenie 4513
Bon szkoleniowy 5254
Bon stażowy 6574
Bon zatrudnieniowy 4844
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 24299
Wysokość świadczeń pieniężnych 10790
Zasiłek dla bezrobotnych 10192
Utrata zasiłku 5967
Transfer zasiłku 5116
Ubezpieczenie zdrowotne 3901
Dodatek aktywizacyjny 7637
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 25557
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 5189
Zwrot kosztów przejazdu 3268
Zwrot kosztów zakwaterowania 2829
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 6201
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 5499
Pożyczka szkoleniowa 5478
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2085
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4843
Inne finansowe formy wsparcia 6558
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2984
Dokumenty do pobrania 22850
Agencje zatrudnienia 4796
Inne informacje 4398
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 7835
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 45866
Zgłoszenie oferty pracy 13361
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 8723
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 6174
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4881
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4406
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2707
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2464
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 16235
Pośrednictwo pracy krajowe 2450
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2676
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2527
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4017
Fundusz szkoleniowy 6581
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2536
Staże 15874
Prace interwencyjne 7092
Roboty publiczne 4875
Prace społecznie użyteczne 3637
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 9753
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2799
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2355
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4725
Zwolnienia grupowe 2891
Wysokość świadczeń pieniężnych 4258
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia 4192
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 747
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3135
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2828
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 4481
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3059
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2371
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 10473
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 5726
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 3257
Tryb postępowania 2877
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2554
Wymagane dokumenty 3289
Opłaty 2510
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3217
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2343
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 4415
Dokumenty do pobrania 20348
Inne informacje 3233
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3698
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 73497
Dyrekcja Urzędu Pracy 9079
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4904
Programy 5856
Partnerstwo Lokalne 1208
I Konferencja 979
II Konferencja 801
III Konferencja 875
IV Konferencja 937
V Konferencja 867
Analizy i statystyki 4960
Statystyki 3423
Statystyka miesięczna 2135
2013 1817
2014 1940
2015 2718
2016 848
2017 979
Analiza miesięczna 3436
Analiza półroczna i roczna 4493
Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5541
Barometr Zawodów 838
2017 872
Projekty EFS 5717
Realizowane 4951
Zakończone 3460
Raport z ewaluacji 4541
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5625
Przydatne linki 5392
Pytanie do urzędu 2796
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3100
Ankieta oceniająca stronę internetową 2688
Dokumenty do pobrania 8611