Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1857
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 77169
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 7346
Przyznanie statusu bezrobotnego 6196
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3536
Utrata statusu bezrobotnego 3180
Utrata statusu poszukującego pracy 1710
Rejestracja bezrobotnych 24135
Rejestracja przez Internet 24496
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4877
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 12374
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 9086
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2658
Rejestracja poszukujących pracy 7676
Rejestracja przez Internet 5563
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2324
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4270
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2199
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 7828
Prawa bezrobotnych 5087
Prawa poszukujących pracy 3050
Obowiązki bezrobotnych 10926
Obowiązki poszukujących pracy 2587
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 14109
Pośrednictwo pracy krajowe 3609
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1915
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5022
Warsztaty grupowe w ramach poradnictwa zawodowego 2258
Zasoby Informacji Zawodowych 3842
Klasyfikacja zawodów i specjalności 4934
Rynek pracy 2621
Instytucje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych, poszukiwania pracy lub podejmowanie działalności gospodarczej 4063
Szkoły i instytucje szkoleniowe 2731
Stowarzyszenia zawodowe i formy ich działania 1599
Metody i sposoby poszukiwania pracy w kraju 1572
Metody i sposoby poszukiwania pracy za granicą 3685
Zasady przygotowania, rodzaje i wzory dokumentów aplikacyjnych 2875
Strony internetowe z informacjami przydatnymi w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy 1713
Warunki świadczenia pracy 1532
Warunki podejmowania działalności gospodarczej (przepisy prawne, procedury postępowania i wzory dokumentów) 2383
Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 1873
Dostęp do zasobów informacji zawodowych 1590
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4130
Szkolenia zawodowe 9872
Analiza skuteczności i efektywności szkoleń 5101
Zasady organizacji szkoleń 4722
Plan Szkoleń 4484
Terminarz naboru na szkolenia 5902
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3541
Staże 8501
Prace interwencyjne 2797
Roboty publiczne 2300
Prace społecznie użyteczne 3012
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2461
Bon na zasiedlenie 3793
Bon szkoleniowy 4564
Bon stażowy 5956
Bon zatrudnieniowy 4184
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 21635
Wysokość świadczeń pieniężnych 9809
Zasiłek dla bezrobotnych 9129
Utrata zasiłku 5313
Transfer zasiłku 4459
Ubezpieczenie zdrowotne 3263
Dodatek aktywizacyjny 6705
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 22167
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4471
Zwrot kosztów przejazdu 2644
Zwrot kosztów zakwaterowania 2315
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5530
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4932
Pożyczka szkoleniowa 4805
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1580
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4107
Inne finansowe formy wsparcia 5708
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2345
Dokumenty do pobrania 19609
Agencje zatrudnienia 4083
Inne informacje 3695
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6875
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 37821
Zgłoszenie oferty pracy 10996
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 7202
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 5107
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4069
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3586
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2189
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2048
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 13771
Pośrednictwo pracy krajowe 1942
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2149
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2015
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3298
Fundusz szkoleniowy 5460
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2042
Staże 14179
Prace interwencyjne 6392
Roboty publiczne 4310
Prace społecznie użyteczne 3134
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 8841
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2288
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1933
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4085
Zwolnienia grupowe 2278
Wysokość świadczeń pieniężnych 3760
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia 3303
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2619
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2344
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 4060
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2634
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1962
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 8351
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4079
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2320
Tryb postępowania 2183
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1883
Wymagane dokumenty 2393
Opłaty 1806
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2808
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1787
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3278
Dokumenty do pobrania 16311
Inne informacje 2528
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3071
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 63274
Dyrekcja Urzędu Pracy 7863
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4290
Programy 4980
Partnerstwo Lokalne 450
I Konferencja 351
II Konferencja 271
III Konferencja 263
IV Konferencja 367
V Konferencja 269
Analizy i statystyki 4225
Statystyki 2735
Statystyka miesięczna 1531
2013 1052
2014 1184
2015 1946
2016 44
2017 46
Analiza miesięczna 2749
Analiza półroczna i roczna 3841
Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 4920
Barometr Zawodów 248
2017 249
Projekty EFS 4928
Realizowane 4149
Zakończone 2755
Raport z ewaluacji 3976
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4690
Przydatne linki 4672
Pytanie do urzędu 2050
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2508
Ankieta oceniająca stronę internetową 2184
Dokumenty do pobrania 7404