Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1800
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 75599
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 7146
Przyznanie statusu bezrobotnego 6054
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3424
Utrata statusu bezrobotnego 3082
Utrata statusu poszukującego pracy 1637
Rejestracja bezrobotnych 23497
Rejestracja przez Internet 23959
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4737
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 12046
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 8857
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2580
Rejestracja poszukujących pracy 7497
Rejestracja przez Internet 5452
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2231
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4160
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2124
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 7645
Prawa bezrobotnych 4983
Prawa poszukujących pracy 2954
Obowiązki bezrobotnych 10649
Obowiązki poszukujących pracy 2522
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 13823
Pośrednictwo pracy krajowe 3523
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1853
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 4943
Warsztaty grupowe w ramach poradnictwa zawodowego 2166
Zasoby Informacji Zawodowych 3738
Klasyfikacja zawodów i specjalności 4846
Rynek pracy 2540
Instytucje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych, poszukiwania pracy lub podejmowanie działalności gospodarczej 3998
Szkoły i instytucje szkoleniowe 2631
Stowarzyszenia zawodowe i formy ich działania 1522
Metody i sposoby poszukiwania pracy w kraju 1493
Metody i sposoby poszukiwania pracy za granicą 3613
Zasady przygotowania, rodzaje i wzory dokumentów aplikacyjnych 2801
Strony internetowe z informacjami przydatnymi w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy 1646
Warunki świadczenia pracy 1473
Warunki podejmowania działalności gospodarczej (przepisy prawne, procedury postępowania i wzory dokumentów) 2310
Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 1791
Dostęp do zasobów informacji zawodowych 1512
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4011
Szkolenia zawodowe 9657
Analiza skuteczności i efektywności szkoleń 5018
Zasady organizacji szkoleń 4648
Plan Szkoleń 4394
Terminarz naboru na szkolenia 5792
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3461
Staże 8388
Prace interwencyjne 2728
Roboty publiczne 2227
Prace społecznie użyteczne 2930
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2394
Bon na zasiedlenie 3711
Bon szkoleniowy 4475
Bon stażowy 5848
Bon zatrudnieniowy 4077
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 21213
Wysokość świadczeń pieniężnych 9630
Zasiłek dla bezrobotnych 8933
Utrata zasiłku 5233
Transfer zasiłku 4370
Ubezpieczenie zdrowotne 3180
Dodatek aktywizacyjny 6566
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 21593
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4391
Zwrot kosztów przejazdu 2574
Zwrot kosztów zakwaterowania 2254
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5437
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4847
Pożyczka szkoleniowa 4695
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1500
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4016
Inne finansowe formy wsparcia 5598
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2267
Dokumenty do pobrania 19177
Agencje zatrudnienia 3977
Inne informacje 3599
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6711
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 36755
Zgłoszenie oferty pracy 10616
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 6942
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4942
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3944
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3456
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2119
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1989
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 13400
Pośrednictwo pracy krajowe 1885
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2075
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1948
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3208
Fundusz szkoleniowy 5337
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1968
Staże 13934
Prace interwencyjne 6300
Roboty publiczne 4236
Prace społecznie użyteczne 3068
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 8666
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2219
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1878
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3963
Zwolnienia grupowe 2191
Wysokość świadczeń pieniężnych 3635
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia 3175
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2545
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2270
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3994
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2562
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1885
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 8098
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3932
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2220
Tryb postępowania 2076
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1813
Wymagane dokumenty 2299
Opłaty 1734
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2755
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1706
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3158
Dokumenty do pobrania 15940
Inne informacje 2446
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3002
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 61719
Dyrekcja Urzędu Pracy 7685
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4206
Programy 4855
Partnerstwo Lokalne 355
I Konferencja 278
II Konferencja 204
III Konferencja 202
IV Konferencja 298
V Konferencja 194
Analizy i statystyki 4132
Statystyki 2656
Statystyka miesięczna 1451
2013 987
2014 1114
2015 1862
Analiza miesięczna 2668
Analiza półroczna i roczna 3754
Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 4852
Barometr Zawodów 184
2017 190
Projekty EFS 4828
Realizowane 4046
Zakończone 2670
Raport z ewaluacji 3901
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4558
Przydatne linki 4554
Pytanie do urzędu 1932
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2434
Ankieta oceniająca stronę internetową 2099
Dokumenty do pobrania 7215