Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2204
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 84783
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 8285
Przyznanie statusu bezrobotnego 6948
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4121
Utrata statusu bezrobotnego 3682
Utrata statusu poszukującego pracy 2149
Rejestracja bezrobotnych 27159
Rejestracja przez Internet 27118
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5545
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 13957
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 10091
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3053
Rejestracja poszukujących pracy 8643
Rejestracja przez Internet 6309
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2780
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4853
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2659
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 8787
Prawa bezrobotnych 5656
Prawa poszukujących pracy 3590
Obowiązki bezrobotnych 12210
Obowiązki poszukujących pracy 3070
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 15521
Pośrednictwo pracy krajowe 4156
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2323
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5569
Warsztaty grupowe w ramach poradnictwa zawodowego 2743
Zasoby Informacji Zawodowych 4392
Klasyfikacja zawodów i specjalności 5445
Rynek pracy 3094
Instytucje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych, poszukiwania pracy lub podejmowanie działalności gospodarczej 4468
Szkoły i instytucje szkoleniowe 3310
Stowarzyszenia zawodowe i formy ich działania 2049
Metody i sposoby poszukiwania pracy w kraju 1975
Metody i sposoby poszukiwania pracy za granicą 4130
Zasady przygotowania, rodzaje i wzory dokumentów aplikacyjnych 3330
Strony internetowe z informacjami przydatnymi w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy 2087
Warunki świadczenia pracy 1958
Warunki podejmowania działalności gospodarczej (przepisy prawne, procedury postępowania i wzory dokumentów) 2812
Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 2321
Dostęp do zasobów informacji zawodowych 2020
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4706
Szkolenia zawodowe 11009
Analiza skuteczności i efektywności szkoleń 5700
Regulamin organizacji szkoleń 5358
Plan Szkoleń 5023
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4044
Staże 9257
Prace interwencyjne 3339
Roboty publiczne 2794
Prace społecznie użyteczne 3470
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2833
Bon na zasiedlenie 4389
Bon szkoleniowy 5146
Bon stażowy 6472
Bon zatrudnieniowy 4743
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 23923
Wysokość świadczeń pieniężnych 10605
Zasiłek dla bezrobotnych 10030
Utrata zasiłku 5856
Transfer zasiłku 5011
Ubezpieczenie zdrowotne 3802
Dodatek aktywizacyjny 7470
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 25047
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 5078
Zwrot kosztów przejazdu 3164
Zwrot kosztów zakwaterowania 2748
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 6092
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 5406
Pożyczka szkoleniowa 5375
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2012
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4719
Inne finansowe formy wsparcia 6416
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2884
Dokumenty do pobrania 22203
Agencje zatrudnienia 4672
Inne informacje 4266
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 7678
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 44358
Zgłoszenie oferty pracy 12872
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 8433
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 5925
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4694
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4261
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2609
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2391
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 15771
Pośrednictwo pracy krajowe 2352
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2585
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2446
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3919
Fundusz szkoleniowy 6411
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2466
Staże 15527
Prace interwencyjne 6940
Roboty publiczne 4764
Prace społecznie użyteczne 3544
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 9561
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2697
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2274
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4616
Zwolnienia grupowe 2776
Wysokość świadczeń pieniężnych 4156
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia 4022
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 587
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3052
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2737
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 4411
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2973
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2306
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 10039
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 5365
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 3057
Tryb postępowania 2739
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2447
Wymagane dokumenty 3084
Opłaty 2359
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3107
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2264
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 4182
Dokumenty do pobrania 19345
Inne informacje 3096
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3577
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 71785
Dyrekcja Urzędu Pracy 8897
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4799
Programy 5699
Partnerstwo Lokalne 1068
I Konferencja 868
II Konferencja 706
III Konferencja 780
IV Konferencja 840
V Konferencja 774
Analizy i statystyki 4834
Statystyki 3309
Statystyka miesięczna 2049
2013 1640
2014 1771
2015 2558
2016 672
2017 764
Analiza miesięczna 3289
Analiza półroczna i roczna 4369
Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5396
Barometr Zawodów 727
2017 747
Projekty EFS 5586
Realizowane 4803
Zakończone 3329
Raport z ewaluacji 4439
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5441
Przydatne linki 5270
Pytanie do urzędu 2659
Ankieta oceniająca pracę urzędu 3010
Ankieta oceniająca stronę internetową 2596
Dokumenty do pobrania 8375