Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1984
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 80505
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 7726
Przyznanie statusu bezrobotnego 6455
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3741
Utrata statusu bezrobotnego 3344
Utrata statusu poszukującego pracy 1845
Rejestracja bezrobotnych 25498
Rejestracja przez Internet 25680
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5142
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 13169
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 9492
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2792
Rejestracja poszukujących pracy 8080
Rejestracja przez Internet 5866
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2484
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4491
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2367
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 8220
Prawa bezrobotnych 5307
Prawa poszukujących pracy 3246
Obowiązki bezrobotnych 11497
Obowiązki poszukujących pracy 2748
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 14706
Pośrednictwo pracy krajowe 3786
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2055
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5226
Warsztaty grupowe w ramach poradnictwa zawodowego 2431
Zasoby Informacji Zawodowych 4048
Klasyfikacja zawodów i specjalności 5122
Rynek pracy 2785
Instytucje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych, poszukiwania pracy lub podejmowanie działalności gospodarczej 4195
Szkoły i instytucje szkoleniowe 2907
Stowarzyszenia zawodowe i formy ich działania 1759
Metody i sposoby poszukiwania pracy w kraju 1711
Metody i sposoby poszukiwania pracy za granicą 3848
Zasady przygotowania, rodzaje i wzory dokumentów aplikacyjnych 3033
Strony internetowe z informacjami przydatnymi w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy 1841
Warunki świadczenia pracy 1676
Warunki podejmowania działalności gospodarczej (przepisy prawne, procedury postępowania i wzory dokumentów) 2525
Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 2026
Dostęp do zasobów informacji zawodowych 1743
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4326
Szkolenia zawodowe 10323
Analiza skuteczności i efektywności szkoleń 5316
Zasady organizacji szkoleń 4920
Plan Szkoleń 4662
Terminarz naboru na szkolenia 6143
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3713
Staże 8801
Prace interwencyjne 2974
Roboty publiczne 2463
Prace społecznie użyteczne 3190
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2592
Bon na zasiedlenie 4014
Bon szkoleniowy 4749
Bon stażowy 6177
Bon zatrudnieniowy 4370
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 22602
Wysokość świadczeń pieniężnych 10172
Zasiłek dla bezrobotnych 9521
Utrata zasiłku 5496
Transfer zasiłku 4671
Ubezpieczenie zdrowotne 3453
Dodatek aktywizacyjny 6985
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 23554
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4662
Zwrot kosztów przejazdu 2830
Zwrot kosztów zakwaterowania 2477
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5763
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 5115
Pożyczka szkoleniowa 5003
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1725
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4355
Inne finansowe formy wsparcia 5979
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2525
Dokumenty do pobrania 20618
Agencje zatrudnienia 4290
Inne informacje 3906
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 7181
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 40099
Zgłoszenie oferty pracy 11802
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 7736
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 5432
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4308
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3816
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2327
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2161
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 14438
Pośrednictwo pracy krajowe 2085
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2294
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2168
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3503
Fundusz szkoleniowy 5735
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2191
Staże 14736
Prace interwencyjne 6592
Roboty publiczne 4460
Prace społecznie użyteczne 3284
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 9100
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2414
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2049
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4302
Zwolnienia grupowe 2455
Wysokość świadczeń pieniężnych 3909
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia 3555
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 207
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2795
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2491
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 4179
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2746
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2092
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 8919
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4451
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2542
Tryb postępowania 2362
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2038
Wymagane dokumenty 2571
Opłaty 1942
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2918
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1950
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3558
Dokumenty do pobrania 17307
Inne informacje 2689
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3256
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 67212
Dyrekcja Urzędu Pracy 8274
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4465
Programy 5233
Partnerstwo Lokalne 677
I Konferencja 519
II Konferencja 399
III Konferencja 424
IV Konferencja 510
V Konferencja 444
Analizy i statystyki 4439
Statystyki 2902
Statystyka miesięczna 1694
2013 1204
2014 1332
2015 2083
2016 187
2017 219
Analiza miesięczna 2896
Analiza półroczna i roczna 4018
Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5057
Barometr Zawodów 408
2017 392
Projekty EFS 5135
Realizowane 4378
Zakończone 2938
Raport z ewaluacji 4122
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4922
Przydatne linki 4858
Pytanie do urzędu 2264
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2668
Ankieta oceniająca stronę internetową 2316
Dokumenty do pobrania 7778